ตำแหน่งบริหาร: ไม่มี
สาขา: ผังเมือง
สังกัด: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานะ: อาจารย์ผู้สอน
E-mail: kritsanu.p@gmail.com
   

Mr. Kritsanu Palopakorn

อาจารย์กฤษณุ ผโลปกรณ์

ประวัติการศึกษา

      ปริญญาตรี สถ.บ.(สถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน)สถาปัตยกรรมเมืองและชุมชนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2544

      ปริญญาโท สถ.ม.การออกแบบชุมชนเมืองมหาวิทยาลัยศิลปากร 2547

ข้อมูลประวัติต่างๆ
ประวัติการรับราชการ
2548 อาจารย์
2554 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต 2554-2555
2555 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 2555-2556
2555 กรรมการบริหารหลักสูตรสถาปัตยกรรมผังเมือง
2556 หัวหน้าสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
2550 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ (พ.ศ. 2550-2552)
เอกสารประกอบการสอน
บทความทางวิชาการ
2556 โครงสร้างเมืองที่ดีในย่านไชน่าทาวน์ ประเทศสิงคโปร์/ บทความกล่าวถึงการวิเคราะห์ข้อดีของโครงสร้างเมืองที่ดีในย่านไชน่าทาวน์ ประเทศสิงคโปร์ เพื่อเป็นกรณีศึกษาในการพัฒนาเมืองในพื้นที่ที่มีลักษณะคล้ายๆกัน ไฟล์แนบ
2557 การสร้างความร่วมมือกับชุมชนในการอนุรักษ์และพัฒนาปราสาทพนมวัน/ กล่าวถึงกรณีการสร้างความร่วมมือในการทำงานด้านการอนุรักษ์ร่วมกับภาคประชาชน ไฟล์แนบ
ทุนงานวิจัย
2548 โครงการศึกษาความเป็นไปได้เพื่อจัดทำแผนงานการพัฒนาที่อยู่อาศัยในชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดมหาสารคาม) / ผู้ร่วมวิจัย ; ทุนจากการเคหะแห่งชาติ: ผู้แต่งร่วม
2549 โครงการศึกษาและพัฒนาที่อยู่อาศัย ในชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (๑ พื้นที่) / ผู้ร่วมวิจัย ; ทุนจากการเคหะแห่งชาติ : ผู้แต่งร่วม
2549 โครงการประเมินทิศทางและแนวทางการแก้ปัญหาโครงการบ้านเอื้ออาทร/ ผู้ร่วมวิจัย ; ทุนจากการเคหะแห่งชาติ: ผู้แต่งร่วม
2550 โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม / ผู้ร่วมวิจัย ; ทุนจากเทศบาลเมืองมหาสารคามและหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง: ผู้แต่งร่วม
2551 โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาและฟื้นฟูที่อยู่อาศัยที่ส่งเสริมเอกลักษณ์ของเมือง (ชุมชนเมืองเก่า จังหวัดสกลนคร)/ ผู้ร่วมวิจัย ; ทุนจากการเคหะแห่งชาติ: ผู้แต่งร่วม
2551 โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกันแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด จังหวัดสระแก้ว/ ผู้ร่วมวิจัย ; ทุนจากการเคหะแห่งชาติ: ผู้แต่งร่วม
2552 โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกันแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดเลย/ ผู้ร่วมวิจัย ; ทุนจากการเคหะแห่งชาติ: ผู้แต่งร่วม
2552 โครงการศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัยและชุมชน เทศบาลตำบลเชียงคาน จังหวัดเลย/ ผู้ร่วมวิจัย ; ทุนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน): ผู้แต่งร่วม
2553 โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกันแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์/ ผู้ร่วมวิจัย ; ทุนจากการเคหะแห่งชาติ: ผู้แต่งร่วม
2555 โครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณสถานปราสาทพนมวัน จังหวัดนครราชสีมา / หัวหน้าโครงการ ; ทุนจากสำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา: ผู้แต่ง
2556 โครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทอนุรักษ์และพัฒนาเมืองพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์/ หัวหน้าโครงการ ; ทุนจากสำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา: ผู้แต่ง
2556 โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกันแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด จังหวัดชัยภูมิ/ ผู้ร่วมวิจัย ; ทุนจากการเคหะแห่งชาติ: ผู้แต่งร่วม
2557 โครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานเมืองเสมา ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา/ หัวหน้าโครงการ ; ทุนจากสำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา: ผู้แต่ง
2557 โครงการศึกษาออกแบบเพื่อปรับปรุงการจัดนิทรรศการของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย/ หัวหน้าโครงการ ; ทุนจากสำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา: ผู้แต่ง
ผลงานวิจัย
1. โครงการศึกษาความเป็นไปได้เพื่อจัดทำแผนงานการพัฒนาที่อยู่อาศัยในชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดมหา/ ผู้ร่วมวิจัย : ทุนจากการเคหะแห่งชาติ
2. โครงการศึกษาและพัฒนาที่อยู่อาศัยในชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (1 พื้นที่) / ผู้ร่วมวิจัย : ทุนจากการเคหะแห่งชาติ
3. โครงการประเมินทิศทางและแนวทางการแก้ปัญหาโครงการบ้านเอื้ออาทร/ ผู้ร่วมวิจัย : ทุนจากการเคหะแห่งชาติ
4. โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม / ผู้ร่วมวิจัย : ทุนจากเทศบาลเมืองมหาสารคามและหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
5. โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาและฟื้นฟูที่อยู่อาศัยที่ส่งเสริมเอกลักษณ์ของเมือง (ชุมชนเมืองเก่า จังหวัดส/ ผู้ร่วมวิจัย : ทุนจากการเคหะแห่งชาติ
6. โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกันแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดจังหวัดสระแก้ว/ ผู้ร่วมวิจัย : ทุนจากการเคหะแห่งชาติ
7. โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกันแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดเลย/ ผู้ร่วมวิจัย : ทุนจากการเคหะแห่งชาติ
8. โครงการศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัยและชุมชน เทศบาลตำบลเชียงคาน จังหวัดเลย/ ผู้ร่วมวิจัย : ทุนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
9. โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกันแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์/ ผู้ร่วมวิจัย: ทุนจากการเคหะแห่งชาติ
10. โครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณสถานปราสาทพนมวัน จังหวัดนคราชสีมา/ หัวหน้าโครงการ : ทุนจากสำนักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา
11. โครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทอนุรักษ์และพัฒนาเมืองพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ / หัวหน้าโครงการ : ทุนจากสำนักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา
12. โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกันแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด จังหวัดชัยภูมิ/ ผู้ร่วมวิจัย : ทุนจากการเคหะแห่งชาติ
13. โครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานเมืองเสมา ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสี/ หัวหน้าโครงการ : ทุนจากสำนักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา
14. โครงการศึกษาออกแบบเพื่อปรับปรุงการจัดนิทรรศการของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย/ หัวหน้าโครงการ : ทุนจากสำนักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา
งานบริการทางวิชาการ
1. โครงการจัดทำแบบจำลองการอนุรักษ์ตึกดิน เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์และคุณค่า ถนนสายวัฒนธรรม งานไหว้เจ้าและเล่นงิ้ว ถนนนครสวรรค์ จังหวัดมหาสารคาม
2. โครงการออกแบบพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมท้องถิ่นวัดมหาชัย จังหวัดมหาสารคาม
3. โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ของเมืองด้วยอุปกรณ์ประกอบถนน เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
4. โครงการการสร้างอัตลักษณ์ด้านประวัติศาสตร์ย่านเมืองเก่าของเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม
5. โครงการเสนอแนวทางการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม เพื่อส่งเสริมการรับรู้อัตลักษณ์ เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ประวัติการทำงานสายอาชีพ
2545 โครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ถนนราชดำเนินและพื้นที่ต่อเนื่อง ; ผู้ช่วยสถาปนิก/นักวางผัง ; (บริษัท เอ-เซเว่น คอเปอร์ชั่น จำกัด)
2546 โครงการวางและจัดทำผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนสะเดา จังหวัดสงขลา ; สถาปนิก/นักวางผัง ; (บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด)
2547 โครงการวางและจัดทำผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนตำมะลัง จังหวัดสตูล ; สถาปนิก/นักวางผัง ; (บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด)
2547 โครงการวางและจัดทำผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนวังประจัน จังหวัดสตูล ; สถาปนิก/นักวางผัง ; (บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด)
ผลงานด้านวิชาชีพ
การฝึกอบรม/สัมมนา
รางวัล/เกียรติคุณ/อื่นๆ