Dr.Dita Sangvatanachai

Dr.Dita Sangvatanachai

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิฐา  แสงวัฒนะชัย

ประวัติการศึกษา

      ปริญญาเอก DoctoratUrbanisme et Aménagment Université de Grenoble 2012

      ปริญญาโท DEA (Master2)DEA Paysage, Patrimoines et Aménagment Université Nancy 2 2005

      ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตการจัดการสิ่งแวดล้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2002

      ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 1999

ข้อมูลประวัติต่างๆ
ประวัติการรับราชการ
2549 อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เอกสารประกอบการสอน
1105636 จิตวิทยาการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
บทความทางวิชาการ
ทุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการทางวิชาการ
ประวัติการทำงานสายอาชีพ
ผลงานด้านวิชาชีพ
การฝึกอบรม/สัมมนา
รางวัล/เกียรติคุณ/อื่นๆ