ตำแหน่งบริหาร: ไม่มี
สาขา: ป. โท
สังกัด: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานะ: อาจารย์ผู้สอน
E-mail: dita.s@msu.ac.th
   

Dr.Dita Sangvatanachai

ดร.ดิฐา แสงวัฒนะชัย

ประวัติการศึกษา

      ปริญญาเอก DoctoratUrbanisme et Aménagment (Urban and Planning)Université de Grenoble 2012

      ปริญญาโท DEA (Master2)DEA Paysage, Patrimoines et Aménagment (Landscape, Heritage and Planning)Université Nancy 2 2005

      ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตการจัดการสิ่งแวดล้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2002

      ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 1999

ข้อมูลประวัติต่างๆ
ประวัติการรับราชการ
2549 อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เอกสารประกอบการสอน
1105636 จิตวิทยาการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
บทความทางวิชาการ
ทุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
1. โครงการออกแบบสภาพแวดล้อมของชุมชนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม กรณีศึกษา การออกแบบองค์ประกอบของตลาดนัดวัดชั/
2. โครงการจัดทำหลักเกณฑ์การจัดประเภทเมืองและแนวคิดในการวางผังเมือง/
3. โครงการการศึกษาการค้าระดับย่าน กรณีศึกษา ด้านพฤติกรรมของผู้ซื้อในย่านการค้าชุมชนหนองแวงตราชู 1 อ.เมื/
งานบริการทางวิชาการ
ประวัติการทำงานสายอาชีพ
2544 ผู้ช่วยวิจัย สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2544-2545
2545 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2545-2546
2545 ผู้ช่วยทีมจัดทำรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมประจำปี 2545 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2545-2546
ผลงานด้านวิชาชีพ
การฝึกอบรม/สัมมนา
รางวัล/เกียรติคุณ/อื่นๆ