Mr. Worawit Chantadet

Mr. Worawit Chantadet

อาจารย์วรวิทย์ จันทเดช

ประวัติการศึกษา

      ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)สถาปัตยกรรมเมืองและชุมชนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2545

      ปริญญาโท สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถ.ม.)การออกแบบชุมชนเมืองมหาวิทยาลัยศิลปากร 2548

ข้อมูลประวัติต่างๆ
ประวัติการรับราชการ
2549 อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
0 กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เอกสารประกอบการสอน
บทความทางวิชาการ
ทุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
1. โครงการศึกษาออกแบบเพื่อพัฒนานครจำปาศรีและบริเวณขุดพบสถูปพระบรมธาตุนาดูน/
2. โครงการประเมินทิศทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยโครงการบ้านเอื้ออาทร พื้นที่อีสานใต้/
3. โครงการฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมชุมชนอย่างยั่งยืน หมู่บ้านท่าขอนย/
4. โครงการศึกษาแนวทางพัฒนาและฟื้นฟูที่อยู่อาศัยที่ส่งเสริมเอกลักษณ์ของเมือง จังหวัดสกลนคร/
5. โครงการแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย และแผนป้องกันแก้ไขชุมชนแออัด จังหวัดปราจีนบุรี (การเคหะแห่งชาติ)/
6. โครงการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาพื้นที่ริมลำน้ำทวน จังหวัดยโสธร/
7. โครงการิจัยเพื่อท้องถิ่น โครงการศึกษาอัตลักษณ์กระบวนการพัฒนาอาชีพปั้นหม้อของคนบ้านหม้อ ต.เขวา อ.เมือ/ สกว.
8. โครงการแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย และแผนป้องกันแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด จังหวัดหนองบัวลำภู / การเคหะแห่งชาติ
9. โครงการแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย และแผนป้องกันแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด จังหวัดเลย/ การเคหะแห่งชาติ
10. โครงการแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย และแผนป้องกันแก้ไขชุมชนแออัด จังหวัดบุรีรัมย์ / การเคหะแห่งชาติ
11. โครงการแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย และแผนป้องกันแก้ไขชุมชนแออัด จังหวัดสุรินทร์ (การเคหะแห่งชาติ)/ การเคหะแห่งชาติ
12. โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะหนองบัว และสนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวล/ เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู, กรมโยธาธิการและผังเมือง
13. โครงการออกแบบศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไท ผ้าไหมแพรวาบ้านโพน เทศบาลตำบลโพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์/ เทศบาลตำบลโพน, สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
14. โครงการแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย และแผนป้องกันแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด จังหวัดขอนแก่น/ การเคหะแห่งชาติ
15. โครงการจัดการที่ดินแนวใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม/ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
งานบริการทางวิชาการ
ประวัติการทำงานสายอาชีพ
2545 บริษัท A & P Interior Design (พ.ศ. 2545-2546)
2548 บริษัท ชูไทยอาร์ทเวิร์ค จำกัด (พ.ศ. 2548-2550)
ผลงานด้านวิชาชีพ
การฝึกอบรม/สัมมนา
รางวัล/เกียรติคุณ/อื่นๆ