Asst.Prof.Methee Piriyakarnnon

Asst.Prof.Methee Piriyakarnnon

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธี  พิริยการนนท์

ประวัติการศึกษา

      ปริญญาตรี สถ.บ.สถาปัตยกรรมเมืองและชุมชนสถาปัตยกรรมเมืองและชุมชนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2546

      ปริญญาโท สถ.ม.การออกแบบชุมชนเมืองการออกแบบชุมชนเมืองมหาวิทยาลัยศิลปากร 2549

ข้อมูลประวัติต่างๆ
ประวัติการรับราชการ
2550 อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน)
เอกสารประกอบการสอน
บทความทางวิชาการ
2554 การศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยวต่อภูมิทัศน์ชุมชนและการวางผังชุมชนเมือง กรณีศึกษา ชุมชนเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย / กองส่งเสริมการวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม : มหาสารคาม, 70 หน้า
2556 การศึกษาวิวัฒนาการของเมืองกับความสัมพันธ์ด้านมิติทางประวัติศาสตร์ กรณีศึกษา เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม/ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : มหาสารคาม, 69 หน้า
ทุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
1. โครงการการประเมินทิศทางและแนวทางการแก้ไขปัญหาโครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดมหาสารคาม ยโสธร บุรีรัมย์ ส/ ผู้วิจัย การเคหะแห่งชาติ (พฤษภาคม - มิถุนายน 2550)
2. โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาและฟื้นฟูที่อยู่อาศัยที่ส่งเสริมอัตลักษณ์เมือง กรณีศึกษา จังหวัดสกลนคร/ ผู้วิจัย การเคหะแห่งชาติ (กรกฎาคม 2550 - กันยายน 2551)
3. งานวิจัยโครงการติดตามประเมินผลนโยบายและแผนงานที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาล (ภาคตะวันออก/ ผู้วิจัย การเคหะแห่งชาติ (พฤษภาคม 2550 - มิถุนายน 2551)
4. งานวิจัยโครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย และแผนป้องกันแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด จังหวัดสระแก้ว/ ผู้วิจัย การเคหะแห่งชาติ (มิถุนายน 2551 - กันยายน 2552)
5. โครงการศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยวต่อภูมิทัศน์ชุมชนและการวางผังชุมชนเมือง กรณีศึกษา ชุมชนเชี/ หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (กุมภาพันธ์ 2553 - กันยายน 2553)
6. การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้พิการ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)/ ผู้วิจัย สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.) (พฤศจิกายน 2554 - พฤษภาคม 2555)
7. แผนงานวิจัย การวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบการสัญจรทางจักรยานในเมือง กรณีศึกษา เมืองมหาสารคาม / ผู้วิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (สิงหาคม 2554 - สิงหาคม 2555)
8. การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ พื้นที่ต้นแบบชุมชนน่าอยู่สำหรับผู้สูงวัย ตำบลว/ ผู้วิจัย สำนักพิทักษ์ผู้สูงอายุ (กุมภาพันธ์ 2554-กันยายน 2554)
9. โครงการการออกแบบชุมชนน่าอยู่ผู้สูงวัย สำหรับผู้สูงอายุในชนบท (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)/ ผู้วิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (ธันวาคม 2552 - ธันวาคม 2553)
10. โครงการปรับปรุงและพัฒนาต้นแบบที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุในชนบท (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)/ ผู้วิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (ธันวาคม 2552 - ธันวาคม 2553)
11. โครงการส่งเสริมการเดินเท้าและการใช้จักรยาน ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม/ ผู้วิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (สิงหาคม 2554 - สิงหาคม 2555)
12. การศึกษาเพื่อจัดทำคู่มือกระบวนการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัย สำหรับผู้สูงอายุ/ หัวหน้าโครงการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (กุมภาพันธ์ 2555 - กันยายน 2555)
13. การศึกษาวิวัฒนาการของเมืองกับความสัมพันธ์ด้านมิติทางประวัติศาสตร์ กรณีศึกษา เทศบาลเมืองมหาสารคาม จัง/ หัวหนัาโครงการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (กุมภาพันธ์ 2556 - กุมภาพันธ์ 2557)
14. กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ด้านประวัติศาสตร์ทางกายภาพของเมืองเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยการมีส่วนร่วมของภาค/ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พฤษภาคม 2556 - พฤษภาคม 2557)
งานบริการทางวิชาการ
1. วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ และศึกษาดูงานการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยสำ
2. วิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการด้วยแนวคิดการออกแบบสถาปัตยกรรมเืพื่อคนทั้งมวล
3. วิทยากรเรื่อง การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
4. โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ของเมืองด้วยอุปกรณ์ประกอบถนน เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
5. โครงการแนวทางการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมเพื่อส่งเสริมการรับรู้อัตลักษณ์ เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ประวัติการทำงานสายอาชีพ
ผลงานด้านวิชาชีพ
การฝึกอบรม/สัมมนา
รางวัล/เกียรติคุณ/อื่นๆ