Mr. Prasit Swangsri

Mr. Prasit Swangsri

อาจารย์ประสิทธิ์ สว่างศรี

ประวัติการศึกษา

      ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)สถาปัตยกรรมเมืองและชุมชนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2547

      ปริญญาโท สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถ.ม.)การออกแบบชุมชนเมืองมหาวิทยาลัยศิลปากร 2549

ข้อมูลประวัติต่างๆ
ประวัติการรับราชการ
2547 สถาปนิกและนักออกแบบชุมชนเมือง บริษัท ปัญญาคอนซัลแตนท์เทคโนโลยี (พศ. 2547-2548)
2548 สถาปนิกและนักออกแบบชุมชนเมือง บริษัท ปัญญา พิสุทธิ์ เทคโนโลยี และ บริษัท คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี (COT) (พ.ศ. 2548-2549)
2550 อาจารย์ อาจารย์ประจำสาขาการออกแบบชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน)
2558 กรรมการสภาคณาจารย์ กรรมการสภาคณาจารย์แทนตำแหน่งที่ว่าง ชุดที่ 11 (พ.ศ. 2557 - 2559) ประเภทผู้แทนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
เอกสารประกอบการสอน
บทความทางวิชาการ
ทุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
1. โครงการวางและจัดทำผังประเทศ/ บ. ปัญญา คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี + บ. Cot)
2. โครงการวางและจัดทำผังภาคเหนือตอนบน/ บ. ปัญญา คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี
3. โครงการวางและจัดทำผังพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา/ บ. ปัญญา คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี
4. โครงการวางและจัดทำผังพัฒนาหมู่เกาะสมุย/ บ. ปัญญา คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี
5. โครงการวางผังพัฒนาพื้นที่ด่านชายแดนแม่สอด-อุ้มผาง จ.ตาก/ บ. ปัญญา คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี
6. โครงการศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพื้นที่ชุมชนโดยรอบเขตโบราณสถาน เมืองโบราณเชียงแสน จ.เชีย/ บ. ปัญญา คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี
7. โครงการวางและจัดทำผังพัฒนาเมืองประวัติศาสตร์เวียงกุมกาม เชียงใหม่/ บ. ปัญญา คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี
8. โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่ อ.อ่างศิลา จ.ชลบุรี/ บ. Cot
9. โครงการพัฒนาพื้นที่เกาะช้างและพื้นที่ชายฝั่ง จ.ตราด/ บ. Cot
10. วิจัยโครงการประเมินทิศทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยโครงการบ้านเอื้ออาทร พื้นที่อีสานใต้/ คณะสถาปัตย์ มมส.
11. วิจัยโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองมหาสารคามฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 / คณะสถาปัตย์ มมส.
12. วิจัยโครงการศึกษาแนวทางพัฒนาและฟื้นฟูที่อยู่อาศัยที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ของเมือง จังหวัดสกลนคร/ คณะสถาปัตย์ มมส.
13. วิจัยโครงการแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกันแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด เมืองปราจีนบุรี/ คณะสถาปัตย์ มมส.
14. วิจัยโครงการศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ชุมชนเมืองดั้งเดิมริมแม่น้ำโขง อ.เชียงคาน จ.เลย/ คณะสถาปัตย์ มมส.
15. วิจัยโครงการศึกษาแนวทางการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น เมืองเชียง/ คณะสถาปัตย์ มมส.
16. วิจัยโครงการการศึกษาแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินวัด/ คณะสถาปัตย์ มมส. ร่วมกับคณะสถาปัตย์ ม.ศรีปทุม และ พอช.
17. จัดทำโครงการวางผังชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบล จ.อำนาจเจริญ จำนวน 3 อบต./ คณะสถาปัตย์ มมส.
18. วิจัยโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาที่ดินแนวใหม่บ้านเขวา จ.มหาสารคาม/ คณะสถาปัตย์ มมส.
19. โครงการจัดการองค์ความรู้วัสดุและการก่อสร้างพื้นถิ่น เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ คณะสถาปัตย์ มมส.
20. วิจัยโครงการวางแผนและผังอนุรักษ์เมืองเก่าแพร่ จ.แพร่/ คณะสถาปัตย์ มมส.
21. โครงการศึกษาการคงอยู่ซึ่งเอกลักษณ์ทางกายภาพ เมืองเชียงคาน จ.เลย/ มมส.วิจัย
22. การศึกษาการดำรงอยู่ซึ่งเอกลักษณ์ทางกายภาพชุมชนคลองบางกอกน้อย ที่ปรึกษางานวิจัย รศ. สิทธิพร ภิรมย์รื่/
งานบริการทางวิชาการ
ประวัติการทำงานสายอาชีพ
ผลงานด้านวิชาชีพ
การฝึกอบรม/สัมมนา
รางวัล/เกียรติคุณ/อื่นๆ
0 กรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
0 เป็นที่ปรึกษาด้านการออกแบบชุมชนเมือง กับบริษัทเอกชน