Asst.Prof.Dr.Pondej Chaowarat

Asst.Prof.Dr.Pondej Chaowarat

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์

ประวัติการศึกษา

      ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)สถาปัตยกรรม เกียรตินิยมอันดับ 2มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2544

      ปริญญาโท Master of Architecture (M.Arch)ArchitectureAnhalt University of Applied Science 2548

      ปริญญาเอก German Engineering Doctorate Degree (Dr.-Ing.)Town and Regional PlanningTechnical University Berlin 2553

ข้อมูลประวัติต่างๆ
ประวัติการรับราชการ
2544 อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2544-2546
2553 อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เอกสารประกอบการสอน
บทความทางวิชาการ
2557 การศึกษาประสิทธิภาพของการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจในการส่งเสริมการใช้จักรยานที่มีต่อนักเรียนมัธยมในเมืองน่าน/ วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา. มกราคม 2557 : ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 : 219-234
2557 มาตรการแบบอ่อนสำหรับการส่งเสริมการใช้จักรยาน/ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับพิเศษ การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 10 กันยายน 2557 : 73-85
2554 มรดกทางผังเมืองของกรุงเบอร์ลิน/ JARS. 2554 : ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
2556 มาตรการสำหรับการพัฒนาระบบจักรยานในเมืองของประเทศไทย / โฮมภูมิ
2556 การส่งเสริมการเดินเท้าและการใช้จักรยานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตขามเรียง/ Bike and Walk Forum 1st. 2556.
2557 การศึกษาทัศนคติและแนวโน้มพฤติกรรมการใช้จักรยานของนักเรียนในเมืองมหาสารคาม/ Bike and Walk Forum 2nd. 2557
2558 มาตรการแบบอ่อนเพื่อส่งเสริมการใช้จักรยานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย/ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 11. สิงหาคม 2558
2558 การศึกษากระบวนการตัดสินใจของนักเรียนในการเลือกขี่จักรยานไปโรงเรียน/ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 11. สิงหาคม 2558
ทุนงานวิจัย
2558 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการขี่จักรยานไปโรงเรียนอย่างปลอดภัย/ ได้รับทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม : 0
2558 โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เมืองพิเศษเทศบาลนครขอนแก่น/ ได้รับทุนวิจัยจากเทศบาลนครขอนแก่น : 0
2557 การศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษ เพื่อจัดทำแผนแม่บททางพิเศษในจังหวัดขอนแก่น/ ได้รับทุนวิจัยจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย: 0
2557 โครงการศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัยในพื้นที่เป้าหมายตามแนวทางการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน / ทุนวิจัยจากการเคหะแห่งชาติ : 0
2554 • โครงการส่งเสริมการเดินเท้าและการใช้จักรยาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตขามเรียง/ ได้รับทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม: 0
2557 มาตรการแบบอ่อนเพื่อส่งเสริมการใช้จักรยานสำหรับนักเรียนประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ ได้รับทุนวิจัยจาก 1) Mitsui Sumitomo Welfare Foundation (MSIWF) 2) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ3) โครงการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย: 0
2556 การศึกษาการจัดประเภทเมืองในประเทศไทย / ได้รับทุนวิจัยจากกรมโยธาธิการและผังเมือง : 0
2554 การศึกษาประสิทธิภาพของการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจในการส่งเสริมการใช้จักรยานที่มีต่อนักเรียนมัธยมในเมืองน่าน/ ได้รับทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม: 0
2554 การวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบการสัญจรทางจักรยานในเมือง กรณีศึกษา เมืองมหาสารคาม/ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.): 0
ผลงานวิจัย
1. มาตรการแบบอ่อนเพื่อส่งเสริมการใช้จักรยานสำหรับนักเรียนประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ ได้รับทุนวิจัยจาก 1) Mitsui Sumitomo Welfare Foundation (MSIWF) 2) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ3) โครงการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย
2. โครงการศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัยในพื้นที่เป้าหมายตามแนวทางการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจรอง/ ได้รับทุนวิจัยจากการเคหะแห่งชาติ
3. การศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษ เพื่อจัดทำ/ ได้รับทุนวิจัยจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
4. โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เมืองพิเศษเทศบาลนครขอนแก่น/ ได้รับทุนวิจัยจากเทศบาลนครขอนแก่น
5. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการขี่จักรยานไปโรงเรียนอย่างปลอดภัย/ ได้รับทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6. การศึกษาการจัดประเภทเมืองในประเทศไทย / ได้รับทุนวิจัยจากกรมโยธาธิการและผังเมือง
7. การศึกษาประสิทธิภาพของการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจในการส่งเสริมการใช้จักรยานที่มีต่อนักเรียนมัธยมในเ/ ได้รับทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8. โครงการส่งเสริมการเดินเท้าและการใช้จักรยาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตขามเรียง/ ได้รับทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9. การวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบการสัญจรทางจักรยานในเมือง กรณีศึกษา / ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
งานบริการทางวิชาการ
1. โครงการจัดทำแนวทางส่งเสริมการใช้จักรยานเมืองมหาสารคาม
2. โครงการจัดทำแนวทางส่งเสริมการใช้จักรยานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3. โครงการออกแบบและวางผังพระธาตุกู่ประชาสามัคคี ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น
4. โครงการออกแบบโครงข่ายเส้นทางจักรยานเมืองศรีสะเกษ
ประวัติการทำงานสายอาชีพ
2547 ผู้ช่วยสถาปนิก The Architect Office Gaudl, Dessau, Germany
ผลงานด้านวิชาชีพ
การฝึกอบรม/สัมมนา
รางวัล/เกียรติคุณ/อื่นๆ
2555 นำเสนองานวิชาการ Building Green Environment for Supporting Education in Mahasarakham University, Thailand ในการประชุมวิชาการ 8th QS-Apple ระยะเวลา 14 - 16 กันยายน 2555 ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
2556 นำเสนองานวิชาการ โครงการส่งเสริมการเดินเท้าและการใช้จักรยาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตขามเรียง ในการประชุมวิชาการ Bike and Walk Forum 1st QS-Apple ระยะเวลา 19 - 30 มีนาคม 2556 ณ กรุงเทพมหานคร
2556 นำเสนองานวิชาการ The Measures for the Development of Bicycle System in City of Thailand ในการประชุมวิชาการ Home of Proundness ระยะเวลา 9 พฤศจิกายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2557 นำเสนองานวิชาการ การศึกษาทัศนคติและแนวโน้มพฤติกรรมการใช้จักรยานของนักเรียน ในเมืองมหาสารคาม ในการประชุมวิชาการ Bike and Walk Forum 2nd ระยะเวลา 28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ กรุงเทพมหานคร
2557 นำเสนองาน A Study of persuasive communication efficiency in bicycling promotion to high school students in Nan City ในการประชุมวิชาการ International Seminar "Smart Cities in Asian" ระยะเวลา 15 - 19 กันยายน 2557 ณ กรุงซีอาน ประเทศจีน