คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ได้พิจารณาวิทยานิพนธ์ของ ธนกฤต ทั่วประโคน แล้วเห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม................................................................     คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์) ผังเมืองและนฤมิตศิลป์


................................................................    หัวหน้าสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
(อาจารย์ ดร.นิลปัทม์ ศรีโสภาพ)


................................................................    อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
(อาจารย์มงคล คาร์น)


มหาวิทยาลัยอนุมัติให้รับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โครงการออกแบบปรับปรุงพื้นที่สาธารณะและการเข้าถึง เพื่อรักษาอัตลักษณ์ย่านประวัติศาสตร์ริมน้ำ : กรณีศึกษาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยากรุงรัตนโกสินทร์และพื้นที่ต่อเนื่องฝั่งธนบุรี


ธนกฤต ทั่วประโคนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีการศึกษา 2562
ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยมหาสารคามโครงการออกแบบปรับปรุงพื้นที่สาธารณะและการเข้าถึง เพื่อรักษาอัตลักษณ์ย่านประวัติศาสตร์ริมน้ำ : กรณีศึกษาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยากรุงรัตนโกสินทร์และพื้นที่ต่อเนื่องฝั่งธนบุรี


ธนกฤต ทั่วประโคน

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีการศึกษา 2562
ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม