เพิ่มรายการแจ้งซ่อมในระบบ   

 ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง
 วันที่  ปัญหา
 เวลา  เรื่องแจ้ง
 ฝ่ายที่แจ้ง  
 รายละเอียด/อาการชำรุด