Data table
# รหัสนิสิต ชื่อนิสิต ชื่อวิทยานิพนธ์ หลักสูตร สถานะ พิมพ์
1 57011282004 ธนิต เจตนาวิชโมกข์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-สกอ. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
2 57011282004 ธนิต เจตนาวิชโมกข์ ระบบสารสนเทศ (Information system) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
3 57011116002 กนกพร นิรภาพ โครงการออกแบบเครื่องเรือนในพื้นที่ทำงานร่วมกัน หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
4 57011282004 วรารินทร์ ปัญญาวงษ์ พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐานของชาติและสากล หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
5 a ads da หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
6 ฟหก ฟหก ฟหก หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
7 sdf sdf aaaaaaaaaaaaaaaaaa หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
8 456546 หหห ฟหกฟหก หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง not word
9 sdf dsfsd sdfsdf หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม not word
10 sdf asdf asdf หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน not word
11 asdf sdaf asdf หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
12 adasd asd asd หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
13 adasd asd asd หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
14 sdf sdf sdf หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
15 dddd ddd ddd หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
16 dddd ddd ddd หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
17 gbhdgbh dgbfdvfgb bcvgb หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง prin word
18 56011113085 อัจฉราวรรณ ถีอาสนา โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายในเดอะมอร์ คอนโดมิเนียม หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
19 56011113082 สุภัสสรา เสวิสิทธ์ โครงการออกแบบปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายในสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
20 56011113079 ศักดิ์สิทธิ์ ประสพมงคล โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาอีสปอร์ต กรุงเทพมหานคร หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
21 56011113020 นพวรรณ วงสุตาล โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน พูล ศิวิไลซ์ ฮิลล์ รีสอร์ท เขาใหญ่ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน not word
22 56011113040 วริศรา สุขเกษม โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในท่าอากาศยานนานาชาติเบตงจังหวัดยะลา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน not word
23 56011113086 ซัมซูดิน แวมูซอ ศูนย์กลางศาสนาอิสลามภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
24 56011113013 ฐานียะ พงศ์พลศกร โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายในศูนย์รวมสถาบันกวดวิชาวรรณสรณ์ จังหวัดขอนแก่น หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
25 56011113053 โสภา มีด้วง โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมอีสานเหนือ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
26 55011123026 โสรยา ขาวผ้วน โครงการเสนอเเนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายในพิพิธภัณฑ์โตโยต้าเเห่งประเทศไทย หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
27 56011113036 ลดาวัลย์ อ่อนสุด โครงการออกแบบปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายใน โรงแรมเกรซ กรุงเทพมหานคร หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
28 56011113054 ใหญ่ ตงศิริ โครงการออกแบบเสนอแนะสถาปัตยกรรมภายใน สำนักงานอิสระปันสเปซ จังหวัดนครราชสีมา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
29 56011113042 วิษณุ นาชัย โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ อุดรธานี หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน not word
30 56011113041 วสันต์ ไชยประเสริฐ โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายในท่าอากาศยานนานาชาติ นครราชสีมา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน not word
31 56011113040 วริศรา สุขเกษม โครวการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในท่าอากาศยานนานาชาติเบตงจังหวัดยะลา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน not word
32 56011122011 เปรมวดี ช่วยหาญ โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่น หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน not word
33 56011122006 ดารารัตน์ สุภารัตน์ โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ฮับบา โคเวิร์คกิ้ง สเปซ ภูเก็ต หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
34 56011113074 ประภัสสร อ่อนน้อม โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายในสนามเด็กเล่นในร่ม ฟันเนเรียม กรุงเทพมหานคร  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
35 56011113012 ชุตินันท์ พึ่งอาตม์ โครงการออกแบบปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายในหอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยวน หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน not word
36 56011113055 ฬุฬิยา คำเสนาะ โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน จันทบูร อีโค เฮาส์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน not word
37 56011113069 นริศรา จงใจ โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในโรงแรมชาลานัมเบอร์ซิก เชียงใหม่ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
38 56011122001 จินัฐตา สุกางโฮง โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายในศูนย์ส่งเสริมการขายของเล่น เจ.พี.ทอยส์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
39 56011113067 ณัฎฐา ภวภูตานนท์ โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายในศูนย์จำหน่ายผ้าไหมแพรวาจังหวัดกาฬสินธุ์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
40 56011113057 เอกวิทย์ ส่องแสง โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน โรงแรม กรีน รีเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
41 56011113015 ณัฐนันท์ เพียรทอง โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน โรงแรมแคนทารีพัทยา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน not word
42 56011122007 ทิพวรรณ พรมสิงห์ โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน บ้านสานรัก หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
43 56011113018 ธันวา ลอยเมืองกลาง โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน สถาบันการศึกษาการถ่ายทำภาพยนตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
44 56011113072 เบญจวรรณ คำลาจันทร์ โครงการออกแบบปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายในอาคารผู้โดยสารภายในประเทศท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
45 55011113064 ธนภพ กลิ่นจันทร์ โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายในสถาบันดนตรีสากล วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน not word
46 56011113059 กรกฎ หอมทอง โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายในพิพิธภัณฑ์สึนามิ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
47 56011113034 รัฐภูมิ คุ้มพวก โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายในศูนย์การเรียนรู้และอนุรักษ์แมลง เขาใหญ่ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
48 56011113073 ปทิตตา จบสูงเนิน โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายในศูนย์การค้า เดอะ บาววาว กรุงเทพมหานคร หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน not word
49 56011122001 จินัฐตา สุกางโฮง โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายในศูนย์ส่งเสริมการขายของเล่น เจ.พี.ทอยส์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน not word
50 56011113063 จิรารัตน์ อินทร์เอี่ยม โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ดิ ออฟฟิศ พลัส โคเวิร์กกิ้ง ซเพซ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
51 56011113032 มณฑาทิพย์ จันทร์สมัคร โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน เอส พอชเทล เชียงใหม่ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
52 56011113037 วนิดา มะณี โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน สวนสนุกเพื่อการเรียนรู้ ร่างกายมนุษย์ กรุงเทพมหานคร หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
53 56011122012 พชรพรรณ บรรณกิจ โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในอรอุบล มัลติเพล เวดดิ้ง สตูดิโอ อุบลราชธานี หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
54 56011113069 นริศรา จงใจ โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในโรงแรมชาลา นัมเบอร์ซิก เชียงใหม่ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
55 56011113075 พิทยาธร นิปัจการสุนทร โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายในศูนย์สร้างเสริมความสุข กรุงเทพฯ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน not word
56 56011113086 ซัมซูดิน แวมูซอ ศูนย์กลางศาสนาอิสลามภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
57 57011116046 อัญญมาศ ชุมมุง โครงการออกแบบสื่อรณรงค์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
58 55011113051 สืบสกุล วิลัยทรัพย์ โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน เอสเคป โฮเต็ล แหลมแม่พิมพ์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน not word
59 57011116046 อัญญมาศ ชุมมุง โครงการออกแบบสื่อรณรงค์เรื่องการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ สำหรับวัยรุ่นนิสิตนักศึกษา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
60 57011116041 สิริพรรณ เคหาบาล โครงการออกแบบสื่อส่งเสริมความเข้าใจโรคซึมเศร้าในกลุ่มวัยทำงาน หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
61 57011116016 วริตา โคตรทอง โครงการออกแบบชุดโคมไฟร่วมสมัย โดยการพัฒนากระบวนการแปรรูปไม้ไผ่ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
62 57011116041 สิริพรรณ เคหาบาล โครงการออกแบบสื่อส่งเสริมความเข้าใจโรคซึมเศร้าในกลุ่มวัยทำงาน หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
63 57011116026 ชัชชัย ดิ่งสวัสดิ์ โครงการออกแบบหนังสือการ์ตูนจากนวนิยายสำหรับเยาวชนแนวนักสืบสายลับ เรื่อง ขาวราวหิมะ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
64 57011116040 วิรุจน์ เจริญสุข โครงการออกแบบภ่พประกอบบอร์ดเกมเพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์วรรณคดีไทย หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
65 55011122016 อังสนา จำรูญ โครงการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมหมู่บ้านนานาชาติเปรมปรีดี จังหวัดกาฬสินธุ์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
66 57011123011 ศุภณัฐ โครงการออกแบบเครื่องเรือนสำหรับการทำงานเครื่องหนัง หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
67 57011116003 กฤติน ปรีชาเลิศ โครงการออกแบบสื่อรณรงค์เรื่องการเกิดของสุนัขจรจัดในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคามเพื่อให้ตระหนักถึงปัญหาการเกิดของสุนัขจรจัด หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
68 57011116041 สิริพรรณ เคหาบาล โครงการออกแบบสื่อส่งเสริมความเข้าใจโรคซึมเศร้าในกลุ่มวัยทำงาน หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
69 57011123002 คชาภา บุญธนิกานนท์ โครงการออกแบบของตกแต่งบ้านร่วมสมัยด้วยเทคนิคไม้ไผ่ขด หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
70 570111160465 อัญญมาศ ชุมมุง โครงการออกแบบสื่อรณรงค์เรื่องการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ สำหรับวัยรุ่นนิสิตนักศึกษา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
71 57011116023 จิดาภา พันธ์พิบูลย์ โครงการออกแบบหนังสือภาพประกอบ ภาพยนตร์เรื่อง game of thrones หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
72 57011116002 กนกพร นิระภาพ โครงการออกแบบเครื่องเรือนสำหรับพื้นที่ทำงานร่วมกัน (Co-working space) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
73 57011123011 ศุภณัฐ จันทะไพร โครงการออกแบบเครื่องเรือนสำหรับการทำงานเครื่องหนัง หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
74 57011123003 จิตติ สุโพธิ์ โครงการ ออกแบบตราสินค้า (แบรนด์) กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองคู-ศรีวิลัย หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
75 57011123003 จิตติ สุโพธิ์ โครงการ ออกแบบตราสินค้า (แบรนด์) กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองคู-ศรีวิลัย หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
76 57011123001 เก็จแก้ว ธรมธัช โครงการออกแบบเครื่องเรือนและของตกแต่งบ้านจาก เส้นใยกัญชง หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
77 57011116035 ภูริชญา ชฎาธาร โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านเครื่องเคลือบดินเผา ภายใต้แรงบันดาลใจจากสัตว์มงคล 3 ชนิดในตำนานการสร้างเมืองเชียงใหม่ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
78 57011116035 ภูริชญา ชฎาธาร โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านเครื่องเคลือบดินเผา ภายใต้แรงบันดาลใจจากสัตว์มงคล 3 ชนิดในตำนานการสร้างเมืองเชียงใหม่ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
79 57011116035 ภูริชญา ชฎาธาร โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านเครื่องเคลือบดินเผา ภายใต้แรงบันดาลใจจากสัตว์มงคล 3 ชนิดในตำนานการสร้างเมืองเชียงใหม่ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
80 57011116023 จิดาภา พันธ์พิบูลย์ โครงการออกแบบหนังสือภาพประกอบ ภาพยนตร์เรื่อง game of thrones หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
81 57011116011 ดิศกุล ติยะจามร ออกเเบบสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับศูนย์วิทยาศาสตร์เเละวัฒนธรรมเพื่่่่อการศึกษาร้อยเอ็ด ปกคิ prin word
82 57011116040 วิรุจน์ เจริญสุข โครงการออกแบบภาพประกอบบอร์ดเกมเพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
83 57011110063 ศิตา พิชญาธาดา วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
84 56011120021 สุรีรัตน์ อินธิดา สถาบันศึกษาศิลปะการแสดงเกาหลีร่วมสมัย หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
85 57011112003 กชพร โครงการออกแบบปรับปรุงพื้นที่ย่านชุมชนปากน้ำปราณ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดประจวบคิริขันธ์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง prin word
86 59011113034 นิติพงษ์ ภาคมฤค การออกแบบและตกแต่งร้านอาหาร หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน not word
87 59011113034 นิติพงษ์ ภาคมฤค การออกแบบและตกแต่งร้านอาหาร หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน not word
88 59011113034 นิติพงษ์ ภาคมฤค การออกแบบและตกแต่งภายในร้านอาหาร หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน not word
89 57011121008 ธนัชพร ธ.น.ตื้อ ซิกส์เซ้นส์เกาะพยาม หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
90 57011118011 มงคลฤทธิ์ ช่วยเกิด โครงการฟื้นฟูเหมืองทองคำชาตรีเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้แร่ทองคำ หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม prin word
91 61011110023 ฐากูร บัวทอง อาคารศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
92 57011110056 ทิวาพร ธรรมประโชติ โครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
93 57011121012 พัทธกร หลี่อินทร์ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อีสปอร์ต หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
94 57011121012 พัทธกร หลี่อินทร์ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อีสปอร์ต หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
95 57011121012 พัทธกร หลี่อินทร์ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อีสปอร์ต หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
96 5555 ไก่ Siri หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
97 56011310547 อภิชญา จำรูญศิริ อภิช หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
98 57011121012 พัทธกร หลี่อินทร์ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อีสปอร์ต หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
99 555 ทดสอบ ทดสอบ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
100 555 ทดสอบ ทดสอบ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง not word
101 56011310547 อภิชญา จำรูญศิริ อภิช หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง not word
102 57011121012 พัทธกร หลี่อินทร์ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อีสปอร์ต หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
103 5555555 ดาราลัย ไซมะเริง โครงการออกแบบปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายในอาคารเรียนคณะสถาปัตย์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน not word
104 5555555 ดาราลัย ไซมะเริง โครงการออกแบบปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายในอาคารเรียนคณะสถาปัตย์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน not word
105 57011121012 พัทธกร หลี่อินทร์ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อีสปอร์ต หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
106 57011121012 พัทธกร หลี่อินทร์ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อีสปอร์ต หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
107 57011121012 พัทธกร หลี่อินทร์ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อีสปอร์ต หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
108 57011121012 พัทธกร หลี่อินทร์ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อีสปอร์ต หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
109 57011121012 พัทธกร หลี่อินทร์ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อีสปอร์ต หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
110 57011121012 พัทธกร หลี่อินทร์ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อีสปอร์ต หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
111 57011121012 พัทธกร หลี่อินทร์ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อีสปอร์ต หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
112 หก หก หก หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง not word
113 57011121012 พัทธกร หลี่อินทร์ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อีสปอร์ต หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
114 56011110003 กรรณิการ์ กิ่งเกษ พาร์ค รีจิส รีสอร์ท แอนด์ สปา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
115 56011110003 กรรณิการ์ กิ่งเกษ พาร์ค รีจิส รีสอร์ท แอนด์ สปา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
116 57011121012 พัทธกร หลี่อินทร์ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อีสปอร์ต หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
117 56011110022 ญานิกา เห็มภูมิ โรงแรม อมารี สปอร์ตส์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
118 56011120014 ปกาสิต กฤตเวทิน ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
119 56011110022 ญานิกา เห็มภูมิ โรงแรม อมารี สปอร์ตส์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
120 57011110007 เกศมณี แคนศิลา ศูนย์การค้า โคซทัล ซี เซ็นเตอร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
121 57011110007 เกศมณี แคนศิลา ศูนย์การค้า โคซทัล ซี เซ็นเตอร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
122 57011121012 พัทธกร หลี่อินทร์ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อีสปอร์ต หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
123 ปกาสิต กฤตเวทิ ปกาสิต กฤตเวทิน ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
124 56011120021 สุรีรัตน์ อินธิดา สถาบันศึกษาศิลปะการแสดงเกาหลีร่วมสมัย หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
125 56011110022 ญานิกา เห็มภูมิ โรงแรม อมารี สปอร์ตส์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
126 57011121012 พัทธกร หลี่อินทร์ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อีสปอร์ต หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
127 56011110003 กรรณิการ์ กิ่งเกษ พาร์ค รีจิส รีสอร์ท แอนด์ สปา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
128 56011120014 ปกาสิต ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
129 57011121012 พัทธกร หลี่อินทร์ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อีสปอร์ต หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
130 56011120016 ภูริเดช สีชมภู โมโตแลนด์ เชียงราย หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
131 56011110012 จันทร์จิรา แนนสถิตย์ สถาบันส่งเสริมแฟชั่นและผ้าทอไทย หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
132 5611120006 จารุวัฒน์ พวงไธสง ศูนย์ฝึกอบรมลูกเสือค่ายแก่นนคร หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
133 56011110034 ธีระวัฒน์ พิมพลทอง พิพิธภัณฑ์ "หมอลำ หมอแคน" หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
134 56011120016 ภูริเดช สีชมภู โมโตแลนด์ เชียงราย หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
135 56011120021 สุรีรัตน์ อินธิดา สถาบันศึกษาศิลปะการแสดงเกาหลีร่วมสมัย หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
136 560000 ฟฟฟ vvvvv หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
137 57011121003 ฉัตรอนันท์ พิกุลทอง เเม็กซ์ เวิลด์ สเตเดียม หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
138 55011110050 หัทยา สมหาญ โครงการออกแบบพัฒนาพื้นที่ชุมชนรอบสถานีรถไฟศาลายาให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง not word
139 56011111017 โชติรส ไชยเลิศ โครงการออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูย่านชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี และบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง not word
140 56011111067 สุรศักดิ์ เสือสาวะถี โครงการออกแบบพัฒนาพื้นที่โดยรองสถานีรถไฟรางเบาเซ็นเตอร์พ้อยท์และบริเวณเชื่อมต่อสถานีรถไฟขอนแก่น หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง not word
141 57011112007 จริยา สร้อยดอก โครงการออกแบบพัฒนาพื้นที่ เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจชายแดนช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง not word
142 57011112010 จุฑามาศ จำปาเลิศ โครงการออกแบบฟื้นฟู ชุมชนคลองหมากแข้ง จังหวัดอุดรธานี เพื่อส่งเสริมให้เป็นเมืองน่าอยู่ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง not word
143 57011112016 ทัศนัย อ่อนศรี โครงการออกแบบพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟความเร็วสูงศรีราชา ชลบุรี หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง not word
144 57011112018 ธนกฤต ทั่วประโคน โครงการออกแบบปรับปรุงพื้นที่สาธารณะและการเข้าถึง เพื่อรักษาอัตลักษณ์ย่านประวัติศาสตร์ริมน้ำ : กรณีศึกษาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยากรุงรัตนโกสินทร์และพื้นที่ต่อเนื่องฝั่งธนบุรี หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง not word
145 57011112030 ปรัชญา หัดรัดชัย โครงการออกแบบพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียว(สถานีปลายทางวงเเหวนตะวันออก)เพื่อรองรับการขยายตัวของ เเหล่งที่อยู่อาศัย ในเขตลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง not word
146 57011112038 ภูวดล จินดา โครงการออกแบบพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าพญาไท เพื่อส่งเสริมให้เป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญในอนาคต กรุงเทพมหานคร หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง not word
147 57011112041 รัฐพงษ์ สุวรรณประภา โครงการออกแบบปรับปรุงเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง not word
148 57011112059 ธนกฤต วรัมมานุสัย โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณศูนย์ราชการนนทบุรี เพื่อรองรับย่านที่พักอาศัยความหนาแน่นสูง หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง not word
149 57011112060 ธนพล สิงห์บุญตา โครงการออกแบบปรับปรุงพื้นที่พาณิชยกรรม เพื่อส่งเสริมการเดินเท้าและเศรษฐกิจ จังหวัดอุบลราชธานี หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง not word
150 57011112062 ปาริษา ทุมทอง โครงการออกแบบพัฒนาเมืองย่านศูนย์กลางบริเวณสถานีดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง not word
151 57011112066 วีรชัย เลาหะสัมพันธพร โครงการออกแบบพัฒนาพื้นที่สนามบินนครพนม เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการบินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง not word
152 57011112068 ศุทธินี แก้ววันทา โครงการวางออกแบบเมืองใหม่เพื่อรองรับอุตสาหกรรมนิเวศสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง not word
153 57011112071 หทัยรัตน์ วงษ์ครุธ โครงการออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูภูมิทัศน์เมืองเก่าลพบุรีเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง not word
154 56011111079 กนกวรรณ แก้วปัญญา โครงการออกแบบพัฒนาพื้นที่รอบสถานีีรถไฟมิตรภาพแห่งที่ี 3 จังหวัดนครพนม เพื่อรองรับรถไฟรางคู่ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง not word
155 57011112003 กชพร นวลเชิด โครงการออกแบบปรับปรุงพื้นที่ย่านชุมชนปากน้ำปราณ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง not word
156 57011112004 กมลชนก บำรุง โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงพื้นที่โดยรอบ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง not word
157 57011112011 ชนินทร์ กลิ่นหอม โครงการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองลับแล เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง not word
158 57011112021 ธนาภรณ์ บุตรดา โครงการออกแบบปรับปรุงพื้นที่ชุมชนเมือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง not word
159 57011112032 ปาลรวี ศุภนคร โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนอำเภอเวียงเก่าเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและสนับสนุนการจัดตั้งสู่อุทยานธรณีโลกแห่งที่ 2 ของประเทศไทย หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง not word
160 57011112033 ปิยะนุช กล้าหาญ โครงการอนุรักษ์และปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนบ้านภู เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง not word
161 57011112036 พุทธรักษา โนคำ โครงการออกแบบปรับปรุงพื้นที่ย่านพาณิชยกรรมเก่าเทศบาลเมืองหนองคาย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการค้าอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง not word
162 57011112043 วรีพร สีทองคำ โครงการออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูชุมชนโคกสลุง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง not word
163 57011112045 วิจิตรา บุญสุยา โครงการออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูชุมชนคลองบางหลวง ย่านบ้านศิลปิน และพื้นที่เกี่ยวเนื่อง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง not word
164 57011112050 สุพรรษา มีภักดี โครงการออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูชุมชนโบราณกู่กาสิงห์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชีวิตชาวนาทุ่งกุลาร้องไห้และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง not word
165 57011112052 อนุชา พรมศร “ คน คลอง เมือง ” โครงการฟื้นฟูชุมชน ส่งเสริมกิจกรรมและระบบนิเวศชุมชนบางประทุน เขตจอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง not word
166 57011112053 อรอุมา เจริญเขตร โครงการออกแบบพัฒนาพื้นที่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ปักธงชัย หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง not word
167 57011112058 เจษฎา ดวงจิตร โครงการออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่ย่านสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่และพื้นที่โดยรอบ แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง not word
168 57011112061 นิธินันท์ คณะมะ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านชุมชนเก่า รอบวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของชุมชน อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง not word
169 57011112061 นิธินันท์ คณะมะ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านชุมชนเก่า รอบวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของชุมชน อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง not word
170 58011122007 อารีรัตน์ จันทป โครงการออกแบบปรับปรุงชุมชนชายแดนช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง not word
171 56011111056 ศรัณย์พร เรืองสิทธิ์ โครงการออกแบบพัฒนาพื้นย่านลำสาลี เพื่อรองรับจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจร สถานีลำสาลี เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง not word
172 57011112001 จตุพร มิลภา โครงการพัฒนาและอนุรักษ์ย่านคูเมืองเก่าโคราช จ.นครราชสีมา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง not word
173 57011112008 จิตตาภรณ์ ไสยสุภีย์ โครงการออกแบบพื้นที่พาณิชยกรรมเก่า เพื่อส่งเสริมประวัติศาสตร์เมืองสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง not word
174 57011112009 บงกชธร พระชัย โครงการออกแบบปรับปรุงพัฒนาเมืองใหม่บริเวณเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง prin word
175 57011112012 ชัยสิทธิ์ หลงหลัก โครงการออกแบบพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้าพัทยา เพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง และเขตพาณิชยกรรมใหม่ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง not word
176 57011112014 ณัฐพงษ์ อนุมาตย์ โครงการพัฒนาพื้นที่เมืองขอนแก่นเพื่อส่งเสริมบทบาทศูนย์บริการสุขภาพระดับอาเซียน หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง not word
177 57011112023 ธวัชชัย ภูเพ็งใจ โครงการออกแบบพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่เทศบาลตำบลเด่นชัย เพื่อรองรับรถไฟรางคู่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง not word
178 57011112024 ธีรธรร์ กะการดี โครงการออกแบบพื้นที่รองรับการกระจายสินค้าและพัฒนาพื้นที่โดยรอบ ตำบลท่าพระ จังหวัดขอนแก่น หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง not word
179 57011112025 นิตยา กาพย์ขน โครงการออกแบบพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟความเร็วสูงหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง not word
180 57011112027 บัณฑิตา ทองสุข โครงการออกแบบพัฒนาพื้นที่ชุมชนเมืองพยัคฆภูมิพิสัย เพื่อส่งเสริมคุณค่าทางประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ของชุมชน จังหวัดมหาสารคาม หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง not word
181 57011112042 วรวัฒน์ หล้าหนองเรือ โครงการส่งเสริมปรับปรุงพื้นที่พระปฐมเจดีย์และพื้นที่โดยรอบเพื่อส่งเสริมและรองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอนาคต หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง not word
182 57011112051 หนึ่งฤทัย นักร้อง โครงการปรับปรุงพื้นที่ชุมชนเกาะศาลเจ้า คลองบางระมาด และพื้นที่ต่อเนื่อง เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูคุณค่าวิถีชีวิตชุมชนริมคลอง กรุงเทพมหานคร หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง not word
183 57011112054 อลงกรณ์ นาทันตอง โครงการออกแบบปรับปรุงพัฒนาพื้นที่เชื่อมต่อสาธารณะ เมืองอุดร วังหวัดอุดรธานี หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง not word
184 57011112055 อาทิตย์ อีสา โครงการออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูเมืองเก่าโพธาราม เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดราชบุรี หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง not word
185 57011112056 อิสระ เติมใจ โครงการศึกษาออกแบบพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟรางคู่สุราษฎร์ธานี หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง not word
186 57011112063 พีรพล ฮามพรม โครงการฟื้นฟูย่านการค้าชายแดนพร้อมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง not word
187 57011112072 ธีรพิชญ์ ณ ลำปาง โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ย่านเมืองเก่าริมน้ำกว๊านพะเยา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมและนิเวศสิ่งแวดล้อม หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง not word
188 57011110007 เกศมณี แคนศิลา ศูนย์การค้า โคซทัล ซี เซ็นเตอร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
189 57011118002 เกริกเกียรติ ชะโลธาร โครงการออกแแบวางผังภูมิสถาปัตยกรรมพื้นที่นันทนาการเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาอีสปอร์ต หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม not word
190 55011115018 กฤติน สุดธรรมมา โครงการออกแบบศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยจังหวัดอุดรธานี หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม not word
191 57011118006 ชลกร หนองขอม โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมพื้นที่ริมน้ำหนองหาร ย่านเมืองเก่าสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม not word
192 57011118021 พชร ไชยบัง โครงการออกแบบวางผังสวนสาธารณะเชิงประวัติศาสตร์ และนิเวศวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม not word
193 57011118023 วัชวีวรรณ แสนเสนยา โครงการออกแบบวางผังภูมิสถาปัตยกรรมบ้านพักตากอากาศระยะยาวเพื่อสุขภาพสำหรับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม not word
194 57011118025 สิตานัน ปิ่นสุวรรณ โครงการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมพื้นที่ใต้ทางรถไฟรางคู่ยกระดับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม not word
195 57011118026 สุทธิดา อันสนธิ์ โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมวัดอาฮงศิลาวาส อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม not word
196 56011114021 มณีรัตน์ สมุทรโคตา โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมศูนย์วิจัยพืชสวนเลย อำgภอภูเรือ จังหวัดเลย หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม not word
197 57011118020 ปริญญาพร พะสุวรรณ โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมสวนพฤกษศาสตร์เมืองพล จังหวัดขอนแแก่น หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม not word
198 57011118011 มงคลฤทธิ์ ช่วยเกิด โครงการฟื้นฟูเหมืองทองคำชาตรีเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้แร่ทองคำ หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม not word
199 57011118003 เกียรติศักดิ์ สุกัน โครงการนออกแบบวางผังเพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ำและเรียนรู้พลังงานชีวภาพ ต.กุดน้ำใสอ.น้ำพองจ.ขอนแก่น หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม not word
200 57011118014 อรปรียา เพียสา โครงการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมบ้านพักตากอากาศสำหรับคนรักสุนัข อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม not word
201 57011120001 ฤดีรัตน์ พ่อชมภู โครงการวางแผนและผังวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม not word
202 57011120001 ฤดีรัตน์ พ่อชมภู โครงการวางแผนและผังวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม not word
203 57011120001 ฤดีรัตน์ พ่อชมภู โครงการวางแผนและผังวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม not word
204 57011120001 ฤดีรัตน์ พ่อชมภู โครงการวางแผนและผังวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม not word
205 57011118010 ภานุวัฒน์ สายรัตน์ สุรินทร์ จีโอพาร์ค หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม not word
206 58011116032 ภูธเนศ สมานิตย์ โครงการออกแบบสื่อให้ข้อมูล เครื่องแขวนไทยดอกไม้สด หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
207 58011116026 บรรหาร จันทริมา โครงการออกแบบหนังสือภาพประกอบ เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจและข้อคิดจากภาพยนตร์ตะวันตกในยุคศตวรรษที่ 21 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
208 57011118023 วัชวีวรรณ แสนเสนยา โครงการออกแบบวางผังภูมิสถาปัตยกรรมบ้านพักตากอากาศระยะยาวเพื่อสุขภาพสำหรับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม not word
209 57011118002 เกริกเกียรติ ชะโลธาร โครงการออกแบบวางผังภูมิสถาปัตยกรรมพื้นที่นันทนาการเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาอีสปอร์ต หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม not word
210 57011118004 จุฑามาศ สุริโย โครงการออกแบบวางผังซาฟารีเพื่อการเรียนรู้เเละอนุรักษ์สัตว์ป่า จังหวัดพิษณุโลก หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม not word
211 58011116063 นิรชา โครงการออกแบบหนังสือภาพประกอบการวางแผนชีวิตให้สุขก่อนเกษียณ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
212 58011116063 นิรชา ชมภูวิเศษ โครงการออกแบบหนังสือภาพประกอบการวางแผนชีวิตให้สุขก่อนเกษียณ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
213 58011116063 นิรชา ชมภูวิเศษ โครงการออกแบบหนังสือภาพประกอบการวางแผนชีวิตให้สุขก่อนเกษียณ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
214 57011118017 ฉัตรชัย โพธิชิต โครงการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม สวนสัตว์ดุสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม not word
215 58011116077 สายสมร โครงการออกแบบหนังสั้น เรื่อง Endless Time เพื่อสะท้อนถึงการเห็นคุณค่าของเวลา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
216 58011116077 สายสมร ชิณจักษ์ โครงการออกแบบหนังสั้นเรื่อง Endless Time เพื่อสะท้อนถึงการเห็นคุณค่าของเวลา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
217 58011116077 สายสมร ชิณจักษ์ โครงการออกแบบหนังสั้นเรื่อง Endless Time เพื่้อสะท้อนถึงการเห็นคุณค่าของเวลา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word