Data table
# รหัสนิสิต ชื่อนิสิต ชื่อวิทยานิพนธ์ หลักสูตร สถานะ พิมพ์
1 57011282004 ธนิต เจตนาวิชโมกข์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-สกอ. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
2 57011282004 ธนิต เจตนาวิชโมกข์ ระบบสารสนเทศ (Information system) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
3 57011116002 กนกพร นิรภาพ โครงการออกแบบเครื่องเรือนในพื้นที่ทำงานร่วมกัน หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
4 57011282004 วรารินทร์ ปัญญาวงษ์ พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐานของชาติและสากล หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
5 a ads da หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
6 ฟหก ฟหก ฟหก หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
7 sdf sdf aaaaaaaaaaaaaaaaaa หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
8 456546 หหห ฟหกฟหก หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง prin word
9 sdf dsfsd sdfsdf หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม not word
10 sdf asdf asdf หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน not word
11 asdf sdaf asdf หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
12 adasd asd asd หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
13 adasd asd asd หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
14 sdf sdf sdf หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
15 dddd ddd ddd หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
16 dddd ddd ddd หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
17 gbhdgbh dgbfdvfgb bcvgb หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง not word
18 56011113085 อัจฉราวรรณ ถีอาสนา โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายในเดอะมอร์ คอนโดมิเนียม หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
19 56011113082 สุภัสสรา เสวิสิทธ์ โครงการออกแบบปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายในสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
20 56011113079 ศักดิ์สิทธิ์ ประสพมงคล โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาอีสปอร์ต กรุงเทพมหานคร หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
21 56011113020 นพวรรณ วงสุตาล โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน พูล ศิวิไลซ์ ฮิลล์ รีสอร์ท เขาใหญ่ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน not word
22 56011113040 วริศรา สุขเกษม โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในท่าอากาศยานนานาชาติเบตงจังหวัดยะลา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน not word
23 56011113086 ซัมซูดิน แวมูซอ ศูนย์กลางศาสนาอิสลามภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน not word
24 56011113013 ฐานียะ พงศ์พลศกร โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายในศูนย์รวมสถาบันกวดวิชาวรรณสรณ์ จังหวัดขอนแก่น หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
25 56011113053 โสภา มีด้วง โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมอีสานเหนือ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน not word
26 55011123026 โสรยา ขาวผ้วน โครงการเสนอเเนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายในพิพิธภัณฑ์โตโยต้าเเห่งประเทศไทย หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
27 56011113036 ลดาวัลย์ อ่อนสุด โครงการออกแบบปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายใน โรงแรมเกรซ กรุงเทพมหานคร หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
28 56011113054 ใหญ่ ตงศิริ โครงการออกแบบเสนอแนะสถาปัตยกรรมภายใน สำนักงานอิสระปันสเปซ จังหวัดนครราชสีมา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
29 56011113042 วิษณุ นาชัย โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ อุดรธานี หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน not word
30 56011113041 วสันต์ ไชยประเสริฐ โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายในท่าอากาศยานนานาชาติ นครราชสีมา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
31 56011113040 วริศรา สุขเกษม โครวการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในท่าอากาศยานนานาชาติเบตงจังหวัดยะลา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
32 56011122011 เปรมวดี ช่วยหาญ โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่น หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน not word
33 56011122006 ดารารัตน์ สุภารัตน์ โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ฮับบา โคเวิร์คกิ้ง สเปซ ภูเก็ต หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
34 56011113074 ประภัสสร อ่อนน้อม โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายในสนามเด็กเล่นในร่ม ฟันเนเรียม กรุงเทพมหานคร  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
35 56011113012 ชุตินันท์ พึ่งอาตม์ โครงการออกแบบปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายในหอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยวน หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน not word
36 56011113055 ฬุฬิยา คำเสนาะ โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน จันทบูร อีโค เฮาส์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน not word
37 56011113069 นริศรา จงใจ โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในโรงแรมชาลานัมเบอร์ซิก เชียงใหม่ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
38 56011122001 จินัฐตา สุกางโฮง โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายในศูนย์ส่งเสริมการขายของเล่น เจ.พี.ทอยส์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
39 56011113067 ณัฎฐา ภวภูตานนท์ โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายในศูนย์จำหน่ายผ้าไหมแพรวาจังหวัดกาฬสินธุ์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน not word
40 56011113057 เอกวิทย์ ส่องแสง โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน โรงแรม กรีน รีเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน not word
41 56011113015 ณัฐนันท์ เพียรทอง โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน โรงแรมแคนทารีพัทยา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน not word
42 56011122007 ทิพวรรณ พรมสิงห์ โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน บ้านสานรัก หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
43 56011113018 ธันวา ลอยเมืองกลาง โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน สถาบันการศึกษาการถ่ายทำภาพยนตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน not word
44 56011113072 เบญจวรรณ คำลาจันทร์ โครงการออกแบบปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายในอาคารผู้โดยสารภายในประเทศท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
45 55011113064 ธนภพ กลิ่นจันทร์ โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายในสถาบันดนตรีสากล วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน not word
46 56011113059 กรกฎ หอมทอง โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายในพิพิธภัณฑ์สึนามิ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
47 56011113034 รัฐภูมิ คุ้มพวก โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายในศูนย์การเรียนรู้และอนุรักษ์แมลง เขาใหญ่ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
48 56011113073 ปทิตตา จบสูงเนิน โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายในศูนย์การค้า เดอะ บาววาว กรุงเทพมหานคร หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
49 56011122001 จินัฐตา สุกางโฮง โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายในศูนย์ส่งเสริมการขายของเล่น เจ.พี.ทอยส์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
50 56011113063 จิรารัตน์ อินทร์เอี่ยม โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ดิ ออฟฟิศ พลัส โคเวิร์กกิ้ง ซเพซ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
51 56011113032 มณฑาทิพย์ จันทร์สมัคร โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน เอส พอชเทล เชียงใหม่ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
52 56011113037 วนิดา มะณี โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน สวนสนุกเพื่อการเรียนรู้ ร่างกายมนุษย์ กรุงเทพมหานคร หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
53 56011122012 พชรพรรณ บรรณกิจ โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในอรอุบล มัลติเพล เวดดิ้ง สตูดิโอ อุบลราชธานี หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
54 56011113069 นริศรา จงใจ โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในโรงแรมชาลา นัมเบอร์ซิก เชียงใหม่ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
55 56011113075 พิทยาธร นิปัจการสุนทร โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายในศูนย์สร้างเสริมความสุข กรุงเทพฯ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
56 56011113086 ซัมซูดิน แวมูซอ ศูนย์กลางศาสนาอิสลามภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
57 57011116046 อัญญมาศ ชุมมุง โครงการออกแบบสื่อรณรงค์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
58 55011113051 สืบสกุล วิลัยทรัพย์ โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน เอสเคป โฮเต็ล แหลมแม่พิมพ์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
59 57011116046 อัญญมาศ ชุมมุง โครงการออกแบบสื่อรณรงค์เรื่องการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ สำหรับวัยรุ่นนิสิตนักศึกษา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
60 57011116041 สิริพรรณ เคหาบาล โครงการออกแบบสื่อส่งเสริมความเข้าใจโรคซึมเศร้าในกลุ่มวัยทำงาน หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
61 57011116016 วริตา โคตรทอง โครงการออกแบบชุดโคมไฟร่วมสมัย โดยการพัฒนากระบวนการแปรรูปไม้ไผ่ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
62 57011116041 สิริพรรณ เคหาบาล โครงการออกแบบสื่อส่งเสริมความเข้าใจโรคซึมเศร้าในกลุ่มวัยทำงาน หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
63 57011116026 ชัชชัย ดิ่งสวัสดิ์ โครงการออกแบบหนังสือการ์ตูนจากนวนิยายสำหรับเยาวชนแนวนักสืบสายลับ เรื่อง ขาวราวหิมะ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
64 57011116040 วิรุจน์ เจริญสุข โครงการออกแบบภ่พประกอบบอร์ดเกมเพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์วรรณคดีไทย หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
65 55011122016 อังสนา จำรูญ โครงการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมหมู่บ้านนานาชาติเปรมปรีดี จังหวัดกาฬสินธุ์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
66 57011123011 ศุภณัฐ โครงการออกแบบเครื่องเรือนสำหรับการทำงานเครื่องหนัง หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
67 57011116003 กฤติน ปรีชาเลิศ โครงการออกแบบสื่อรณรงค์เรื่องการเกิดของสุนัขจรจัดในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคามเพื่อให้ตระหนักถึงปัญหาการเกิดของสุนัขจรจัด หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
68 57011116041 สิริพรรณ เคหาบาล โครงการออกแบบสื่อส่งเสริมความเข้าใจโรคซึมเศร้าในกลุ่มวัยทำงาน หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
69 57011123002 คชาภา บุญธนิกานนท์ โครงการออกแบบของตกแต่งบ้านร่วมสมัยด้วยเทคนิคไม้ไผ่ขด หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
70 570111160465 อัญญมาศ ชุมมุง โครงการออกแบบสื่อรณรงค์เรื่องการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ สำหรับวัยรุ่นนิสิตนักศึกษา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
71 57011116023 จิดาภา พันธ์พิบูลย์ โครงการออกแบบหนังสือภาพประกอบ ภาพยนตร์เรื่อง game of thrones หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
72 57011116002 กนกพร นิระภาพ โครงการออกแบบเครื่องเรือนสำหรับพื้นที่ทำงานร่วมกัน (Co-working space) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
73 57011123011 ศุภณัฐ จันทะไพร โครงการออกแบบเครื่องเรือนสำหรับการทำงานเครื่องหนัง หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
74 57011123003 จิตติ สุโพธิ์ โครงการ ออกแบบตราสินค้า (แบรนด์) กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองคู-ศรีวิลัย หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
75 57011123003 จิตติ สุโพธิ์ โครงการ ออกแบบตราสินค้า (แบรนด์) กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองคู-ศรีวิลัย หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
76 57011123001 เก็จแก้ว ธรมธัช โครงการออกแบบเครื่องเรือนและของตกแต่งบ้านจาก เส้นใยกัญชง หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
77 57011116035 ภูริชญา ชฎาธาร โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านเครื่องเคลือบดินเผา ภายใต้แรงบันดาลใจจากสัตว์มงคล 3 ชนิดในตำนานการสร้างเมืองเชียงใหม่ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
78 57011116035 ภูริชญา ชฎาธาร โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านเครื่องเคลือบดินเผา ภายใต้แรงบันดาลใจจากสัตว์มงคล 3 ชนิดในตำนานการสร้างเมืองเชียงใหม่ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
79 57011116035 ภูริชญา ชฎาธาร โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านเครื่องเคลือบดินเผา ภายใต้แรงบันดาลใจจากสัตว์มงคล 3 ชนิดในตำนานการสร้างเมืองเชียงใหม่ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
80 57011116023 จิดาภา พันธ์พิบูลย์ โครงการออกแบบหนังสือภาพประกอบ ภาพยนตร์เรื่อง game of thrones หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
81 57011116011 ดิศกุล ติยะจามร ออกเเบบสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับศูนย์วิทยาศาสตร์เเละวัฒนธรรมเพื่่่่อการศึกษาร้อยเอ็ด ปกคิ prin word
82 57011116040 วิรุจน์ เจริญสุข โครงการออกแบบภาพประกอบบอร์ดเกมเพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
83 57011110063 ศิตา พิชญาธาดา วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
84 56011120021 สุรีรัตน์ อินธิดา สถาบันศึกษาศิลปะการแสดงเกาหลีร่วมสมัย หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
85 57011112003 กชพร โครงการออกแบบปรับปรุงพื้นที่ย่านชุมชนปากน้ำปราณ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดประจวบคิริขันธ์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง not word
86 59011113034 นิติพงษ์ ภาคมฤค การออกแบบและตกแต่งร้านอาหาร หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน not word
87 59011113034 นิติพงษ์ ภาคมฤค การออกแบบและตกแต่งร้านอาหาร หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน not word
88 59011113034 นิติพงษ์ ภาคมฤค การออกแบบและตกแต่งภายในร้านอาหาร หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน not word
89 57011121008 ธนัชพร ธ.น.ตื้อ ซิกส์เซ้นส์เกาะพยาม หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word