Data table
# รหัสนิสิต ชื่อนิสิต ชื่อวิทยานิพนธ์ หลักสูตร สถานะ พิมพ์
1 57011282004 ธนิต เจตนาวิชโมกข์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-สกอ. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
2 57011282004 ธนิต เจตนาวิชโมกข์ ระบบสารสนเทศ (Information system) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
3 57011116002 กนกพร นิรภาพ โครงการออกแบบเครื่องเรือนในพื้นที่ทำงานร่วมกัน หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
4 57011282004 วรารินทร์ ปัญญาวงษ์ พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐานของชาติและสากล หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
5 a ads da หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
6 ฟหก ฟหก ฟหก หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
7 sdf sdf aaaaaaaaaaaaaaaaaa หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
8 456546 หหห ฟหกฟหก หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง prin word
9 sdf dsfsd sdfsdf หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม prin word
10 sdf asdf asdf หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
11 asdf sdaf asdf หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
12 adasd asd asd หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
13 adasd asd asd หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
14 sdf sdf sdf หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
15 dddd ddd ddd หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
16 dddd ddd ddd หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
17 gbhdgbh dgbfdvfgb bcvgb หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง prin word
18 56011113085 อัจฉราวรรณ ถีอาสนา โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายในเดอะมอร์ คอนโดมิเนียม หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
19 56011113082 สุภัสสรา เสวิสิทธ์ โครงการออกแบบปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายในสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
20 56011113079 ศักดิ์สิทธิ์ ประสพมงคล โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาอีสปอร์ต กรุงเทพมหานคร หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน not word
21 56011113020 นพวรรณ วงสุตาล โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน พูล ศิวิไลซ์ ฮิลล์ รีสอร์ท เขาใหญ่ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
22 56011113040 วริศรา สุขเกษม โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในท่าอากาศยานนานาชาติเบตงจังหวัดยะลา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
23 56011113086 ซัมซูดิน แวมูซอ ศูนย์กลางศาสนาอิสลามภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน not word
24 56011113013 ฐานียะ พงศ์พลศกร โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายในศูนย์รวมสถาบันกวดวิชาวรรณสรณ์ จังหวัดขอนแก่น หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน not word
25 56011113053 โสภา มีด้วง โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมอีสานเหนือ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน not word
26 55011123026 โสรยา ขาวผ้วน โครงการเสนอเเนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายในพิพิธภัณฑ์โตโยต้าเเห่งประเทศไทย หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน not word
27 56011113036 ลดาวัลย์ อ่อนสุด โครงการออกแบบปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายใน โรงแรมเกรซ กรุงเทพมหานคร หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
28 56011113054 ใหญ่ ตงศิริ โครงการออกแบบเสนอแนะสถาปัตยกรรมภายใน สำนักงานอิสระปันสเปซ จังหวัดนครราชสีมา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน not word
29 56011113042 วิษณุ นาชัย โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ อุดรธานี หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน not word
30 56011113041 วสันต์ ไชยประเสริฐ โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายในท่าอากาศยานนานาชาติ นครราชสีมา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
31 56011113040 วริศรา สุขเกษม โครวการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในท่าอากาศยานนานาชาติเบตงจังหวัดยะลา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน not word
32 56011122011 เปรมวดี ช่วยหาญ โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่น หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน not word
33 56011122006 ดารารัตน์ สุภารัตน์ โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ฮับบา โคเวิร์คกิ้ง สเปซ ภูเก็ต หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน not word
34 56011113074 ประภัสสร อ่อนน้อม โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายในสนามเด็กเล่นในร่ม ฟันเนเรียม กรุงเทพมหานคร  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
35 56011113012 ชุตินันท์ พึ่งอาตม์ โครงการออกแบบปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายในหอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยวน หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
36 56011113055 ฬุฬิยา คำเสนาะ โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน จันทบูร อีโค เฮาส์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
37 56011113069 นริศรา จงใจ โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในโรงแรมชาลานัมเบอร์ซิก เชียงใหม่ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน not word
38 56011122001 จินัฐตา สุกางโฮง โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายในศูนย์ส่งเสริมการขายของเล่น เจ.พี.ทอยส์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
39 56011113067 ณัฎฐา ภวภูตานนท์ โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายในศูนย์จำหน่ายผ้าไหมแพรวาจังหวัดกาฬสินธุ์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
40 56011113057 เอกวิทย์ ส่องแสง โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน โรงแรม กรีน รีเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
41 56011113015 ณัฐนันท์ เพียรทอง โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน โรงแรมแคนทารีพัทยา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
42 56011122007 ทิพวรรณ พรมสิงห์ โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน บ้านสานรัก หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน not word
43 56011113018 ธันวา ลอยเมืองกลาง โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน สถาบันการศึกษาการถ่ายทำภาพยนตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน not word
44 56011113072 เบญจวรรณ คำลาจันทร์ โครงการออกแบบปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายในอาคารผู้โดยสารภายในประเทศท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน not word
45 55011113064 ธนภพ กลิ่นจันทร์ โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายในสถาบันดนตรีสากล วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
46 56011113059 กรกฎ หอมทอง โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายในพิพิธภัณฑ์สึนามิ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน not word
47 56011113034 รัฐภูมิ คุ้มพวก โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายในศูนย์การเรียนรู้และอนุรักษ์แมลง เขาใหญ่ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
48 56011113073 ปทิตตา จบสูงเนิน โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายในศูนย์การค้า เดอะ บาววาว กรุงเทพมหานคร หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
49 56011122001 จินัฐตา สุกางโฮง โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายในศูนย์ส่งเสริมการขายของเล่น เจ.พี.ทอยส์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
50 56011113063 จิรารัตน์ อินทร์เอี่ยม โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ดิ ออฟฟิศ พลัส โคเวิร์กกิ้ง ซเพซ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน not word
51 56011113032 มณฑาทิพย์ จันทร์สมัคร โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน เอส พอชเทล เชียงใหม่ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
52 56011113037 วนิดา มะณี โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน สวนสนุกเพื่อการเรียนรู้ ร่างกายมนุษย์ กรุงเทพมหานคร หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
53 56011122012 พชรพรรณ บรรณกิจ โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในอรอุบล มัลติเพล เวดดิ้ง สตูดิโอ อุบลราชธานี หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน not word
54 56011113069 นริศรา จงใจ โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในโรงแรมชาลา นัมเบอร์ซิก เชียงใหม่ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน not word
55 56011113075 พิทยาธร นิปัจการสุนทร โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายในศูนย์สร้างเสริมความสุข กรุงเทพฯ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
56 56011113086 ซัมซูดิน แวมูซอ ศูนย์กลางศาสนาอิสลามภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน not word
57 57011116046 อัญญมาศ ชุมมุง โครงการออกแบบสื่อรณรงค์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
58 55011113051 สืบสกุล วิลัยทรัพย์ โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน เอสเคป โฮเต็ล แหลมแม่พิมพ์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน not word
59 57011116046 อัญญมาศ ชุมมุง โครงการออกแบบสื่อรณรงค์เรื่องการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ สำหรับวัยรุ่นนิสิตนักศึกษา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
60 57011116041 สิริพรรณ เคหาบาล โครงการออกแบบสื่อส่งเสริมความเข้าใจโรคซึมเศร้าในกลุ่มวัยทำงาน หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
61 57011116016 วริตา โคตรทอง โครงการออกแบบชุดโคมไฟร่วมสมัย โดยการพัฒนากระบวนการแปรรูปไม้ไผ่ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
62 57011116041 สิริพรรณ เคหาบาล โครงการออกแบบสื่อส่งเสริมความเข้าใจโรคซึมเศร้าในกลุ่มวัยทำงาน หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
63 57011116026 ชัชชัย ดิ่งสวัสดิ์ โครงการออกแบบหนังสือการ์ตูนจากนวนิยายสำหรับเยาวชนแนวนักสืบสายลับ เรื่อง ขาวราวหิมะ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
64 57011116040 วิรุจน์ เจริญสุข โครงการออกแบบภ่พประกอบบอร์ดเกมเพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์วรรณคดีไทย หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
65 55011122016 อังสนา จำรูญ โครงการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมหมู่บ้านนานาชาติเปรมปรีดี จังหวัดกาฬสินธุ์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
66 57011123011 ศุภณัฐ โครงการออกแบบเครื่องเรือนสำหรับการทำงานเครื่องหนัง หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
67 57011116003 กฤติน ปรีชาเลิศ โครงการออกแบบสื่อรณรงค์เรื่องการเกิดของสุนัขจรจัดในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคามเพื่อให้ตระหนักถึงปัญหาการเกิดของสุนัขจรจัด หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
68 57011116041 สิริพรรณ เคหาบาล โครงการออกแบบสื่อส่งเสริมความเข้าใจโรคซึมเศร้าในกลุ่มวัยทำงาน หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
69 57011123002 คชาภา บุญธนิกานนท์ โครงการออกแบบของตกแต่งบ้านร่วมสมัยด้วยเทคนิคไม้ไผ่ขด หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
70 570111160465 อัญญมาศ ชุมมุง โครงการออกแบบสื่อรณรงค์เรื่องการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ สำหรับวัยรุ่นนิสิตนักศึกษา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
71 57011116023 จิดาภา พันธ์พิบูลย์ โครงการออกแบบหนังสือภาพประกอบ ภาพยนตร์เรื่อง game of thrones หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
72 57011116002 กนกพร นิระภาพ โครงการออกแบบเครื่องเรือนสำหรับพื้นที่ทำงานร่วมกัน (Co-working space) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
73 57011123011 ศุภณัฐ จันทะไพร โครงการออกแบบเครื่องเรือนสำหรับการทำงานเครื่องหนัง หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
74 57011123003 จิตติ สุโพธิ์ โครงการ ออกแบบตราสินค้า (แบรนด์) กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองคู-ศรีวิลัย หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
75 57011123003 จิตติ สุโพธิ์ โครงการ ออกแบบตราสินค้า (แบรนด์) กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองคู-ศรีวิลัย หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
76 57011123001 เก็จแก้ว ธรมธัช โครงการออกแบบเครื่องเรือนและของตกแต่งบ้านจาก เส้นใยกัญชง หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
77 57011116035 ภูริชญา ชฎาธาร โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านเครื่องเคลือบดินเผา ภายใต้แรงบันดาลใจจากสัตว์มงคล 3 ชนิดในตำนานการสร้างเมืองเชียงใหม่ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
78 57011116035 ภูริชญา ชฎาธาร โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านเครื่องเคลือบดินเผา ภายใต้แรงบันดาลใจจากสัตว์มงคล 3 ชนิดในตำนานการสร้างเมืองเชียงใหม่ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
79 57011116035 ภูริชญา ชฎาธาร โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านเครื่องเคลือบดินเผา ภายใต้แรงบันดาลใจจากสัตว์มงคล 3 ชนิดในตำนานการสร้างเมืองเชียงใหม่ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
80 57011116023 จิดาภา พันธ์พิบูลย์ โครงการออกแบบหนังสือภาพประกอบ ภาพยนตร์เรื่อง game of thrones หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
81 57011116011 ดิศกุล ติยะจามร ออกเเบบสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับศูนย์วิทยาศาสตร์เเละวัฒนธรรมเพื่่่่อการศึกษาร้อยเอ็ด ปกคิ prin word
82 57011116040 วิรุจน์ เจริญสุข โครงการออกแบบภาพประกอบบอร์ดเกมเพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
83 57011110063 ศิตา พิชญาธาดา วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
84 56011120021 สุรีรัตน์ อินธิดา สถาบันศึกษาศิลปะการแสดงเกาหลีร่วมสมัย หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
85 57011112003 กชพร โครงการออกแบบปรับปรุงพื้นที่ย่านชุมชนปากน้ำปราณ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดประจวบคิริขันธ์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง not word
86 59011113034 นิติพงษ์ ภาคมฤค การออกแบบและตกแต่งร้านอาหาร หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
87 59011113034 นิติพงษ์ ภาคมฤค การออกแบบและตกแต่งร้านอาหาร หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
88 59011113034 นิติพงษ์ ภาคมฤค การออกแบบและตกแต่งภายในร้านอาหาร หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน not word
89 57011121008 ธนัชพร ธ.น.ตื้อ ซิกส์เซ้นส์เกาะพยาม หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
90 57011118011 มงคลฤทธิ์ ช่วยเกิด โครงการฟื้นฟูเหมืองทองคำชาตรีเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้แร่ทองคำ หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม not word
91 61011110023 ฐากูร บัวทอง อาคารศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
92 57011110056 ทิวาพร ธรรมประโชติ โครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
93 57011121012 พัทธกร หลี่อินทร์ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อีสปอร์ต หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
94 57011121012 พัทธกร หลี่อินทร์ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อีสปอร์ต หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
95 57011121012 พัทธกร หลี่อินทร์ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อีสปอร์ต หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
96 5555 ไก่ Siri หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
97 56011310547 อภิชญา จำรูญศิริ อภิช หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
98 57011121012 พัทธกร หลี่อินทร์ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อีสปอร์ต หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
99 555 ทดสอบ ทดสอบ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
100 555 ทดสอบ ทดสอบ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง prin word
101 56011310547 อภิชญา จำรูญศิริ อภิช หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง not word
102 57011121012 พัทธกร หลี่อินทร์ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อีสปอร์ต หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
103 5555555 ดาราลัย ไซมะเริง โครงการออกแบบปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายในอาคารเรียนคณะสถาปัตย์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน not word
104 5555555 ดาราลัย ไซมะเริง โครงการออกแบบปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายในอาคารเรียนคณะสถาปัตย์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน not word
105 57011121012 พัทธกร หลี่อินทร์ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อีสปอร์ต หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
106 57011121012 พัทธกร หลี่อินทร์ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อีสปอร์ต หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
107 57011121012 พัทธกร หลี่อินทร์ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อีสปอร์ต หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
108 57011121012 พัทธกร หลี่อินทร์ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อีสปอร์ต หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
109 57011121012 พัทธกร หลี่อินทร์ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อีสปอร์ต หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
110 57011121012 พัทธกร หลี่อินทร์ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อีสปอร์ต หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
111 57011121012 พัทธกร หลี่อินทร์ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อีสปอร์ต หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
112 หก หก หก หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง prin word
113 57011121012 พัทธกร หลี่อินทร์ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อีสปอร์ต หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
114 56011110003 กรรณิการ์ กิ่งเกษ พาร์ค รีจิส รีสอร์ท แอนด์ สปา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
115 56011110003 กรรณิการ์ กิ่งเกษ พาร์ค รีจิส รีสอร์ท แอนด์ สปา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
116 57011121012 พัทธกร หลี่อินทร์ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อีสปอร์ต หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
117 56011110022 ญานิกา เห็มภูมิ โรงแรม อมารี สปอร์ตส์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
118 56011120014 ปกาสิต กฤตเวทิน ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
119 56011110022 ญานิกา เห็มภูมิ โรงแรม อมารี สปอร์ตส์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
120 57011110007 เกศมณี แคนศิลา ศูนย์การค้า โคซทัล ซี เซ็นเตอร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
121 57011110007 เกศมณี แคนศิลา ศูนย์การค้า โคซทัล ซี เซ็นเตอร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
122 57011121012 พัทธกร หลี่อินทร์ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อีสปอร์ต หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
123 ปกาสิต กฤตเวทิ ปกาสิต กฤตเวทิน ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
124 56011120021 สุรีรัตน์ อินธิดา สถาบันศึกษาศิลปะการแสดงเกาหลีร่วมสมัย หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
125 56011110022 ญานิกา เห็มภูมิ โรงแรม อมารี สปอร์ตส์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
126 57011121012 พัทธกร หลี่อินทร์ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อีสปอร์ต หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
127 56011110003 กรรณิการ์ กิ่งเกษ พาร์ค รีจิส รีสอร์ท แอนด์ สปา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
128 56011120014 ปกาสิต ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
129 57011121012 พัทธกร หลี่อินทร์ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อีสปอร์ต หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
130 56011120016 ภูริเดช สีชมภู โมโตแลนด์ เชียงราย หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
131 56011110012 จันทร์จิรา แนนสถิตย์ สถาบันส่งเสริมแฟชั่นและผ้าทอไทย หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
132 5611120006 จารุวัฒน์ พวงไธสง ศูนย์ฝึกอบรมลูกเสือค่ายแก่นนคร หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
133 56011110034 ธีระวัฒน์ พิมพลทอง พิพิธภัณฑ์ "หมอลำ หมอแคน" หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
134 56011120016 ภูริเดช สีชมภู โมโตแลนด์ เชียงราย หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
135 56011120021 สุรีรัตน์ อินธิดา สถาบันศึกษาศิลปะการแสดงเกาหลีร่วมสมัย หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
136 560000 ฟฟฟ vvvvv หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
137 57011121003 ฉัตรอนันท์ พิกุลทอง เเม็กซ์ เวิลด์ สเตเดียม หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
138 55011110050 หัทยา สมหาญ โครงการออกแบบพัฒนาพื้นที่ชุมชนรอบสถานีรถไฟศาลายาให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง not word
139 56011111017 โชติรส ไชยเลิศ โครงการออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูย่านชุมชนตลาดเก่าปราณบุรี และบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง not word
140 56011111067 สุรศักดิ์ เสือสาวะถี โครงการออกแบบพัฒนาพื้นที่โดยรองสถานีรถไฟรางเบาเซ็นเตอร์พ้อยท์และบริเวณเชื่อมต่อสถานีรถไฟขอนแก่น หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง not word
141 57011112007 จริยา สร้อยดอก โครงการออกแบบพัฒนาพื้นที่ เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจชายแดนช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง not word
142 57011112010 จุฑามาศ จำปาเลิศ โครงการออกแบบฟื้นฟู ชุมชนคลองหมากแข้ง จังหวัดอุดรธานี เพื่อส่งเสริมให้เป็นเมืองน่าอยู่ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง prin word
143 57011112016 ทัศนัย อ่อนศรี โครงการออกแบบพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟความเร็วสูงศรีราชา ชลบุรี หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง not word
144 57011112018 ธนกฤต ทั่วประโคน โครงการออกแบบปรับปรุงพื้นที่สาธารณะและการเข้าถึง เพื่อรักษาอัตลักษณ์ย่านประวัติศาสตร์ริมน้ำ : กรณีศึกษาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยากรุงรัตนโกสินทร์และพื้นที่ต่อเนื่องฝั่งธนบุรี หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง not word
145 57011112030 ปรัชญา หัดรัดชัย โครงการออกแบบพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียว(สถานีปลายทางวงเเหวนตะวันออก)เพื่อรองรับการขยายตัวของ เเหล่งที่อยู่อาศัย ในเขตลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง prin word
146 57011112038 ภูวดล จินดา โครงการออกแบบพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าพญาไท เพื่อส่งเสริมให้เป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญในอนาคต กรุงเทพมหานคร หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง not word
147 57011112041 รัฐพงษ์ สุวรรณประภา โครงการออกแบบปรับปรุงเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง prin word
148 57011112059 ธนกฤต วรัมมานุสัย โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณศูนย์ราชการนนทบุรี เพื่อรองรับย่านที่พักอาศัยความหนาแน่นสูง หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง not word
149 57011112060 ธนพล สิงห์บุญตา โครงการออกแบบปรับปรุงพื้นที่พาณิชยกรรม เพื่อส่งเสริมการเดินเท้าและเศรษฐกิจ จังหวัดอุบลราชธานี หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง not word
150 57011112062 ปาริษา ทุมทอง โครงการออกแบบพัฒนาเมืองย่านศูนย์กลางบริเวณสถานีดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง not word
151 57011112066 วีรชัย เลาหะสัมพันธพร โครงการออกแบบพัฒนาพื้นที่สนามบินนครพนม เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการบินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง prin word
152 57011112068 ศุทธินี แก้ววันทา โครงการวางออกแบบเมืองใหม่เพื่อรองรับอุตสาหกรรมนิเวศสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง not word
153 57011112071 หทัยรัตน์ วงษ์ครุธ โครงการออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูภูมิทัศน์เมืองเก่าลพบุรีเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง not word
154 56011111079 กนกวรรณ แก้วปัญญา โครงการออกแบบพัฒนาพื้นที่รอบสถานีีรถไฟมิตรภาพแห่งที่ี 3 จังหวัดนครพนม เพื่อรองรับรถไฟรางคู่ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง not word
155 57011112003 กชพร นวลเชิด โครงการออกแบบปรับปรุงพื้นที่ย่านชุมชนปากน้ำปราณ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง prin word
156 57011112004 กมลชนก บำรุง โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงพื้นที่โดยรอบ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง not word
157 57011112011 ชนินทร์ กลิ่นหอม โครงการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองลับแล เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง prin word
158 57011112021 ธนาภรณ์ บุตรดา โครงการออกแบบปรับปรุงพื้นที่ชุมชนเมือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง not word
159 57011112032 ปาลรวี ศุภนคร โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนอำเภอเวียงเก่าเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและสนับสนุนการจัดตั้งสู่อุทยานธรณีโลกแห่งที่ 2 ของประเทศไทย หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง not word
160 57011112033 ปิยะนุช กล้าหาญ โครงการอนุรักษ์และปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนบ้านภู เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง prin word
161 57011112036 พุทธรักษา โนคำ โครงการออกแบบปรับปรุงพื้นที่ย่านพาณิชยกรรมเก่าเทศบาลเมืองหนองคาย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการค้าอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง prin word
162 57011112043 วรีพร สีทองคำ โครงการออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูชุมชนโคกสลุง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง not word
163 57011112045 วิจิตรา บุญสุยา โครงการออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูชุมชนคลองบางหลวง ย่านบ้านศิลปิน และพื้นที่เกี่ยวเนื่อง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง not word
164 57011112050 สุพรรษา มีภักดี โครงการออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูชุมชนโบราณกู่กาสิงห์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชีวิตชาวนาทุ่งกุลาร้องไห้และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง prin word
165 57011112052 อนุชา พรมศร “ คน คลอง เมือง ” โครงการฟื้นฟูชุมชน ส่งเสริมกิจกรรมและระบบนิเวศชุมชนบางประทุน เขตจอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง prin word
166 57011112053 อรอุมา เจริญเขตร โครงการออกแบบพัฒนาพื้นที่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ปักธงชัย หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง not word
167 57011112058 เจษฎา ดวงจิตร โครงการออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่ย่านสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่และพื้นที่โดยรอบ แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง prin word
168 57011112061 นิธินันท์ คณะมะ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านชุมชนเก่า รอบวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของชุมชน อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง prin word
169 57011112061 นิธินันท์ คณะมะ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านชุมชนเก่า รอบวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของชุมชน อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง not word
170 58011122007 อารีรัตน์ จันทป โครงการออกแบบปรับปรุงชุมชนชายแดนช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง prin word
171 56011111056 ศรัณย์พร เรืองสิทธิ์ โครงการออกแบบพัฒนาพื้นย่านลำสาลี เพื่อรองรับจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจร สถานีลำสาลี เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง not word
172 57011112001 จตุพร มิลภา โครงการพัฒนาและอนุรักษ์ย่านคูเมืองเก่าโคราช จ.นครราชสีมา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง prin word
173 57011112008 จิตตาภรณ์ ไสยสุภีย์ โครงการออกแบบพื้นที่พาณิชยกรรมเก่า เพื่อส่งเสริมประวัติศาสตร์เมืองสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง not word
174 57011112009 บงกชธร พระชัย โครงการออกแบบปรับปรุงพัฒนาเมืองใหม่บริเวณเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง prin word
175 57011112012 ชัยสิทธิ์ หลงหลัก โครงการออกแบบพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้าพัทยา เพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง และเขตพาณิชยกรรมใหม่ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง prin word
176 57011112014 ณัฐพงษ์ อนุมาตย์ โครงการพัฒนาพื้นที่เมืองขอนแก่นเพื่อส่งเสริมบทบาทศูนย์บริการสุขภาพระดับอาเซียน หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง prin word
177 57011112023 ธวัชชัย ภูเพ็งใจ โครงการออกแบบพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่เทศบาลตำบลเด่นชัย เพื่อรองรับรถไฟรางคู่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง not word
178 57011112024 ธีรธรร์ กะการดี โครงการออกแบบพื้นที่รองรับการกระจายสินค้าและพัฒนาพื้นที่โดยรอบ ตำบลท่าพระ จังหวัดขอนแก่น หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง prin word
179 57011112025 นิตยา กาพย์ขน โครงการออกแบบพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟความเร็วสูงหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง prin word
180 57011112027 บัณฑิตา ทองสุข โครงการออกแบบพัฒนาพื้นที่ชุมชนเมืองพยัคฆภูมิพิสัย เพื่อส่งเสริมคุณค่าทางประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ของชุมชน จังหวัดมหาสารคาม หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง not word
181 57011112042 วรวัฒน์ หล้าหนองเรือ โครงการส่งเสริมปรับปรุงพื้นที่พระปฐมเจดีย์และพื้นที่โดยรอบเพื่อส่งเสริมและรองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอนาคต หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง not word
182 57011112051 หนึ่งฤทัย นักร้อง โครงการปรับปรุงพื้นที่ชุมชนเกาะศาลเจ้า คลองบางระมาด และพื้นที่ต่อเนื่อง เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูคุณค่าวิถีชีวิตชุมชนริมคลอง กรุงเทพมหานคร หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง not word
183 57011112054 อลงกรณ์ นาทันตอง โครงการออกแบบปรับปรุงพัฒนาพื้นที่เชื่อมต่อสาธารณะ เมืองอุดร วังหวัดอุดรธานี หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง not word
184 57011112055 อาทิตย์ อีสา โครงการออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูเมืองเก่าโพธาราม เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดราชบุรี หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง prin word
185 57011112056 อิสระ เติมใจ โครงการศึกษาออกแบบพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟรางคู่สุราษฎร์ธานี หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง not word
186 57011112063 พีรพล ฮามพรม โครงการฟื้นฟูย่านการค้าชายแดนพร้อมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง prin word
187 57011112072 ธีรพิชญ์ ณ ลำปาง โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ย่านเมืองเก่าริมน้ำกว๊านพะเยา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมและนิเวศสิ่งแวดล้อม หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง prin word
188 57011110007 เกศมณี แคนศิลา ศูนย์การค้า โคซทัล ซี เซ็นเตอร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
189 57011118002 เกริกเกียรติ ชะโลธาร โครงการออกแแบวางผังภูมิสถาปัตยกรรมพื้นที่นันทนาการเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาอีสปอร์ต หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม not word
190 55011115018 กฤติน สุดธรรมมา โครงการออกแบบศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยจังหวัดอุดรธานี หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม not word
191 57011118006 ชลกร หนองขอม โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมพื้นที่ริมน้ำหนองหาร ย่านเมืองเก่าสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม prin word
192 57011118021 พชร ไชยบัง โครงการออกแบบวางผังสวนสาธารณะเชิงประวัติศาสตร์ และนิเวศวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม prin word
193 57011118023 วัชวีวรรณ แสนเสนยา โครงการออกแบบวางผังภูมิสถาปัตยกรรมบ้านพักตากอากาศระยะยาวเพื่อสุขภาพสำหรับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม not word
194 57011118025 สิตานัน ปิ่นสุวรรณ โครงการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมพื้นที่ใต้ทางรถไฟรางคู่ยกระดับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม prin word
195 57011118026 สุทธิดา อันสนธิ์ โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมวัดอาฮงศิลาวาส อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม not word
196 56011114021 มณีรัตน์ สมุทรโคตา โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมศูนย์วิจัยพืชสวนเลย อำgภอภูเรือ จังหวัดเลย หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม prin word
197 57011118020 ปริญญาพร พะสุวรรณ โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมสวนพฤกษศาสตร์เมืองพล จังหวัดขอนแแก่น หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม not word
198 57011118011 มงคลฤทธิ์ ช่วยเกิด โครงการฟื้นฟูเหมืองทองคำชาตรีเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้แร่ทองคำ หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม prin word
199 57011118003 เกียรติศักดิ์ สุกัน โครงการนออกแบบวางผังเพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ำและเรียนรู้พลังงานชีวภาพ ต.กุดน้ำใสอ.น้ำพองจ.ขอนแก่น หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม prin word
200 57011118014 อรปรียา เพียสา โครงการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมบ้านพักตากอากาศสำหรับคนรักสุนัข อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม not word
201 57011120001 ฤดีรัตน์ พ่อชมภู โครงการวางแผนและผังวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม prin word
202 57011120001 ฤดีรัตน์ พ่อชมภู โครงการวางแผนและผังวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม not word
203 57011120001 ฤดีรัตน์ พ่อชมภู โครงการวางแผนและผังวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม not word
204 57011120001 ฤดีรัตน์ พ่อชมภู โครงการวางแผนและผังวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม prin word
205 57011118010 ภานุวัฒน์ สายรัตน์ สุรินทร์ จีโอพาร์ค หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม prin word
206 58011116032 ภูธเนศ สมานิตย์ โครงการออกแบบสื่อให้ข้อมูล เครื่องแขวนไทยดอกไม้สด หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
207 58011116026 บรรหาร จันทริมา โครงการออกแบบหนังสือภาพประกอบ เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจและข้อคิดจากภาพยนตร์ตะวันตกในยุคศตวรรษที่ 21 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
208 57011118023 วัชวีวรรณ แสนเสนยา โครงการออกแบบวางผังภูมิสถาปัตยกรรมบ้านพักตากอากาศระยะยาวเพื่อสุขภาพสำหรับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม not word
209 57011118002 เกริกเกียรติ ชะโลธาร โครงการออกแบบวางผังภูมิสถาปัตยกรรมพื้นที่นันทนาการเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาอีสปอร์ต หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม prin word
210 57011118004 จุฑามาศ สุริโย โครงการออกแบบวางผังซาฟารีเพื่อการเรียนรู้เเละอนุรักษ์สัตว์ป่า จังหวัดพิษณุโลก หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม not word
211 58011116063 นิรชา โครงการออกแบบหนังสือภาพประกอบการวางแผนชีวิตให้สุขก่อนเกษียณ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
212 58011116063 นิรชา ชมภูวิเศษ โครงการออกแบบหนังสือภาพประกอบการวางแผนชีวิตให้สุขก่อนเกษียณ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
213 58011116063 นิรชา ชมภูวิเศษ โครงการออกแบบหนังสือภาพประกอบการวางแผนชีวิตให้สุขก่อนเกษียณ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
214 58011116054 กชพร สายแก้ว โครงการออกแบบแบรนด์ผ้าทอพื้นบ้านย้อมสีธรรมชาติ กรณีศึกษา กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านหนองฆ้องคำ จังหวัดบึงกาฬ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
215 58011116054 กชพร สายแก้ว โครงการออกแบบแบรนด์ผ้าทอพื้นบ้านย้อมสีธรรมชาติ กรณีศึกษา กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านหนองฆ้องคำ จังหวัดบึงกาฬ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
216 58011116047 หทัยรัตน์ ลิ้มวิไลรัตนา โครงการออกแบบหนังสือภาพประกอบจากหนังสือนิทานสีขาว สำหรับเด็กประถมต้น หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
217 57011118017 ฉัตรชัย โพธิชิต โครงการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม สวนสัตว์ดุสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม prin word
218 57011118001 กรกนก การะเกษ โครงการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมเพื่ออนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมบ้านท่าวัด อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม prin word
219 58011116077 สายสมร โครงการออกแบบหนังสั้น เรื่อง Endless Time เพื่อสะท้อนถึงการเห็นคุณค่าของเวลา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
220 58011116077 สายสมร ชิณจักษ์ โครงการออกแบบหนังสั้นเรื่อง Endless Time เพื่อสะท้อนถึงการเห็นคุณค่าของเวลา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
221 58011116077 สายสมร ชิณจักษ์ โครงการออกแบบหนังสั้นเรื่อง Endless Time เพื่้อสะท้อนถึงการเห็นคุณค่าของเวลา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
222 58011116007 กัลยา ศรีหาวงค์ โครงการพัฒนาผ้าย้อมครามเพื่อการออกแบบเครื่องแต่งกายประเภท Streetwear หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
223 56011122020 คุณัญญา กะตะสิลา โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน พราวภูเรือรีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเลย หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน not word
224 57011113030 สกุลรัตน์ ไชยงาม โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน เฟอร์รี่เทอร์มินอล ท่าเรือจุกเสม็ด จังหวัดชลบุรี หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
225 57011113015 ณัฐนันท์ คำวงศ์ โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายในโรงแรมสาเกต บูทิค จังหวัดร้อยเอ็ด หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน not word
226 57011124007 ธนพล สิงคราม โครงการออกแบบปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายใน เกาะยาวใหญ่วิลเลจ จังหวัดพังงา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน not word
227 57011113057 ปรัชญาพร ศิริพงษ์ โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน แอมโบรส ฟู้ด อเวนิว ชลบุรี หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
228 57011113061 สิทธิชัย ภูเฉลียว โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน พิพิธภัณฑ์เมอร์เซเดส เบนซ์ แห่งประเทศไทย หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน not word
229 57011113059 วรวรรณ ศิริหล้า โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ (SISB) นครราชสีมา (แผนกอนุบาล) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
230 57011118012 เศรษฐา เครือแวงมล โครงการออกแบบภูมิสถาปตยกรรมบึงกี่ เพื่อเป็นพื้นที่นันทนาการ และแหล่งฟื้นฟูธรรมชาติ ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม prin word
231 57011113029 ศิครินทร์ ผาคอย โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ศูนย์หัวใจ ศูนย์มะเร็ง ผ่าตัดและวินิจฉัยโรค โรงพยาบาลนครพนม หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
232 57011113043 ชลวรรณ ยศทอง โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน อมรินทร์ โคเวิร์กกิ้ง สเปซ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
233 57011113058 ปาลิดา โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ศูนย์รวมความบันเทิง วายจี เอนเตอร์เทนเมนต์ กรุงเทพมหานครฯ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน not word
234 57011113001 ชลิตา โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน โรงเรียนพอดี พอดี แนวทางการศึกษารูปแบบวอลดอร์ฟ เชียงใหม่ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
235 57011113053 เจนจิรา ภัทรมณีโชติ โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายในศูนย์การเรียนรู้ศิลปะที่ไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยการมองเห็น หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน not word
236 57011113049 มุกครินทร์ ภูวงค์ โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายในพิพิธภัณฑ์แห่งความตาย หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
237 57011124013 วรนันท์ ขันติกลม โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายในพิพิธภัณฑ์ดูคาติ แห่งประเทศไทย หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน not word
238 57011113032 สิมาภรณ์ ทุงจันทร์ โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ออร์แกนิคเซ็นเตอร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน not word
239 57011113054 ชิดาวรรณ โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์ ขอนแก่น หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
240 57011113052 กัญญารัตน์ ประทุมโพธิ์ โครงการออกแบบเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ไนกี้เซ็นเตอร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
241 57011113060 วาริญา ประภานนท์ โครงการออกแบบปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายใน ลา สกาล่า คอมเพล็กซ์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน not word
242 57011113060 วาริญา ประภานนท์ โครงการออกแบบปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายใน ลา สกาล่า คอมเพล็กซ์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
243 58011116029 เบญจวรรณ กำมุขโช โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว : กรณีศึกษา ชุมชนบ้านดงน้อย ตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
244 57011113014 ชนากานต์ สมบูรณ์ โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน เดอะไฮฟ์ โคเวิร์คกิ้ง สเปซ กรุงเทพมหานคร หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน not word
245 58011116036 วิชัย สมอนา โครงการออกแบบภาพประกอบหนังสือนิทานก้อมเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมอีสาน หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
246 57011113010 จารุพงษ์ พลราชม โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน โรงแรมสยามแอ็ทสยาม ดีไซน์ โฮเทล กระบี่ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
247 57011113009 นายจักริน จันทวัติ โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ศูนย์ข้อมูลเพื่อส่งเสริมธุรกิจแคคตัส (กระท่อมลุงจรณ์ ) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน not word
248 57011113025 วรรณพร เมืองกระจ่าง โครงการเสนอแนะออกแบบศูนย์การเรียนรู้ลวดลายผ้่าไหมมัดหมี่ จังหวัดขอนแก่น หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
249 58011123003 อัศวเทพ ศรีเฉลา โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีประเภท CREATIVE WOMENS WEAR ภายใต้แรงบันดาลใจจากประเพณีลอยเฮือไฟ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
250 57011113038 โอภารัตน์ บุตตะกุล โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายในค่ายเพลงแร๊พอิสนาว หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน not word
251 57011113037 เอื้องฟ้า กองดี โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายในขอนแก่นมิวสิคฮอลล์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน not word
252 58011116062 นราภรณ์ ปานเพ็ชร โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกเเต่งบ้านจากชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ จากเเนวคิดอัพไซคริ่ง (Upcycling) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
253 57011124015 อนัญญา จันทร์แป๊ะ โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ศูนย์ความงามครบวงจร โรงพยาบาลยันฮี ขอนแก่น หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน not word
254 57011124006 ถกล พันธุ์งาม โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในพิพิธภัณฑ์ หอโหวดชมเมืองร้อยเอ็ด หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน not word
255 57011113055 ดวงรัตน์ โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรมผู้สูงอายุ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
256 57011124005 ชิษณุพงษ์ กุลบุตร โครงการออกแบบปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายในศูนย์หนังสือ และโรงเรียนกวดวิชาบิ๊กบุค หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
257 57011113024 วนิดา น้อยหา โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ศูนย์เรียนรู้การเตรียมตัวสู่วัยผู้สูงอายุ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน not word
258 57011113051 อัญชลีภรณ์ สุขขี โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ยู เอ็น ริเวอร์แคว รีสอร์ท หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
259 57011113028 ศักราช สีพลี โครงการเสนอเเนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายในห้องสมุดคิโนะคุนิยะ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน not word
260 58011116059 ณัฐวุฒิ สัมฤทธิ์ โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ในพื้นที่กิจกรรมของห้องสมุดภายใต้แนวคิด Co-Working Space หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
261 57011113018 ธนภรณ์ จันทะพันธ์ โครงการออกแบบปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายในศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม เพื่อการศึกษา ร้อยเอ็ด หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน not word
262 57011113042 เฉลิมเกียรติ สิมลา โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน โรงแรมเซ็นทรัลเอ็กซ์ฟิวเจอร์แกรนด์ พัทยา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน not word
263 57011113003 พงศ์สิทธิ์ สุขดี โครงการเสนอแนะออกแบบศูนย์ข้อมูลปลาสวยงามเพื่อการส่งออกแห่งประเทศไทย หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน not word
264 58011116061 ธนวัฒน์ ขุนสวัสดิ์ โครงการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก : กรณีศึกษาชุมชนบ้านแก่งคอยเหนือ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
265 57011116030 ณิชกานต์ นารีบุตร โครงการออกแบบเครื่องแต่งกาย Party wear ภายใต้แรงบันดาลใจการฟ้อนกลองตุ้ม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
266 58011123011 อภิสิทธิ์ เจริญสุข โครงการสร้างแบรนด์เครื่องแต่งกาย ประเภท Unisex ภายใต้แรงบันดาลใจ เทศกาล Pride หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
267 57011113036 อานน ภูพลผัน โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายในศูนย์ความรู้อิเกีย หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน not word
268 57011118018 ณัชรวีย์ โพธิชัยชิน โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมสวนสาธารณะหนองถิ่นและสถานีรถไฟเก่า เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม not word
269 56011113049 สุนทรี วงค์ตาผา โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายในศูนย์นันทนาการเวลเนส หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน not word
270 57011113016 ณัฐริกา กลับสุข โครงการออกแบบปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายในบ้านผู้สูงอายุราชสีมา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
271 57011124001 กริชกนก พงษ์เกตุ โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน เดอะ ฮาโลวีน บูทีค โฮเตล กรุงเทพมหานคร หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
272 57011113017 ธนพล นรลักษณ์ โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน อีดียูอนันต์ปาร์คสระบุรี หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
273 57011113040 กฤษฎา ศรีคัทนา โครงการเสนอแนะออกสถาปัตยกรรมภายในนีโอลูชันอีสปอร์ตอะคาเดมี หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
274 57011110067 อาลิตา รามประพฤติ โรงแรมอนันตรา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
275 57011110067 อาลิตา รามประพฤติ โรงแรมอนันตราจอมเที่ยน ชลบุรี หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
276 57011110067 อาลิตา รามประพฤติ โรงแรมอนันตรา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
277 58011118006 จุฑมาศ อะกะเรือน โครงการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมนิเวศพิพิธภัณฑ์ชาวไทยอง หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม prin word
278 5701282004 วรารินทร์ ปัญญาวงษ์ ทดสอบ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
279 58011118042 อานุภาพ แสนศรีแก้ว โครงการออกแบบวางผังศูนย์นันทนาการทางด้านดนตรีอำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม not word
280 11111111 Wichanat Tiwasing การ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
281 59011116002 นายทนงศักดิ์ ศรสัมฤทธิ์ โครงการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย เพื่อสร้างแรงจูงใจสำหรับการเริ่มต้นออกกำลังกายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ (Fitness Center) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
282 59011116002 นายทนงศักดิ์ ศรสัมฤทธิ์ โครงการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย เพื่อสร้างแรงจูงใจสำหรับการเริ่มต้นออกกำลังกายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ (Fitness Center) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
283 59011116002 นายทนงศักดิ์ ศรสัมฤทธิ์ โครงการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย เพื่อสร้างแรงจูงใจสำหรับการเริ่มต้นออกกำลังกายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ (Fitness Center) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
284 59011116002 ทนงศักดิ์ ศรสัมฤทธิ์ โครงการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย เพื่อสร้างแรงจูงใจสำหรับการเริ่มต้นออกกำลังกายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ (Fitness Center) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง prin word
285 59011116002 นายทนงศักดิ์ ศรสัมฤทธิ์ โครงการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย เพื่อสร้างแรงจูงใจสำหรับการเริ่มต้นออกกำลังกายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ (Fitness Center) หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม not word
286 59011116002 นายทนงศักดิ์ ศรสัมฤทธิ์ โครงการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย เพื่อสร้างแรงจูงใจสำหรับการเริ่มต้นออกกำลังกายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ (Fitness Center) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
287 123 123 213 หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม not word
288 123 123 213 หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม not word
289 123 123 213 หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม prin word
290 123 123 213 หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม not word
291 123 123 213 หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม prin word
292 ฟหก ฟหก ฟหก หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
293 ฟดฟหก หกด ฟหกด หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
294 59011116002 นายทนงศักดิ์ ศรสัมฤทธิ์ โครงการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย เพื่อสร้างแรงจูงใจสำหรับการเริ่มต้นออกกำลังกายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ (Fitness Center) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
295 59011116002 นายทนงศักดิ์ ศรสัมฤทธิ์ โครงการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย เพื่อสร้างแรงจูงใจสำหรับการเริ่มต้นออกกำลังกายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ (Fitness Center) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง not word
296 59011116002 นายทนงศักดิ์ ศรสัมฤทธิ์ โครงการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย เพื่อสร้างแรงจูงใจสำหรับการเริ่มต้นออกกำลังกายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ (Fitness Center) หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม prin word
297 59011116002 นายทนงศักดิ์ ศรสัมฤทธิ์ โครงการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย เพื่อสร้างแรงจูงใจสำหรับการเริ่มต้นออกกำลังกายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ (Fitness Center) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
298 59011116002 นายทนงศักดิ์ ศรสัมฤทธิ์ โครงการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย เพื่อสร้างแรงจูงใจสำหรับการเริ่มต้นออกกำลังกายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ (Fitness Center) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
299 57011110045 ธนวัฒน์ ยุบลเขตร์ พิพิธภัณฑ์พระนเรศ กษัตรา ราชายึทธ์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
300 56011110091 พิพัฒน์ สิมาพันธ์ ศูนย์การเรียนรู้ผ่านโลกเสมือนจริง หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
301 55011111013 เกียรติศักดิ์ มาจันทร์ ศูนย์การเรียนรู้การดูแลผู้สูงอายุเพื่อเตรียมพร้อมสูสังคมสูงวัย หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
302 58011121010 วีระพงษ์ คุ้มไพทูลย์ ศูนย์การค้าชุมชนอนิเมะ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
303 58011121007 ธนวัฒน์ เถาว์ชาลี เดอะ ไฮด์ คอนโดมิเนียม หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
304 58011110033 ทักษพร ทับภูตา เจ้าชายน้อยแห่งดวงดาว หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
305 57011121013 มานิต พลวัน สนามฟุตบอล นิว หนองบัวพิชญ สเตเดียม หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
306 58011110001 จิรัญญา กาญจนวิลานนท์ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเค็มเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งมีชิวิตทางทะเล จังหวัดกระบี่ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
307 58011110092 นพรัตน์ แซ่อึ้ง คอนโดมิเนียม เพื่อผู้สูงอายุรุ่นใหม่ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
308 58011110005 กาญพนา หงษ์ทอง ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด จังหวัดขอนแก่น หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
309 56011110098 วรพฤทธ์ ลีนะกุล เวียงภูนครรีสอร์ท หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
310 59011121013 อนุวัฒน์ ฤกษ์ดี พิพิธภัณฑ์และชมรมโฟล์คสวาเกน หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
311 55011114043 พิกุลทิพย์ อุดมเดช พิพิธภัณฑ์ชนเผ่าพื้นเมือง (อีสานใต้) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
312 58011110016 จินต์จุฑา จันทราเลิศ ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ นครหริภุญไชย หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
313 123 213 123 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
314 58011110038 ธิดารัตน์ แตะต้อง คอมมูนิตี้มอลล์เพื่อผู้สูงอายุ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
315 58011110095 พรนภา ดอกพวง โรงเรียนเด็กกำพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
316 57011110025 ภานุรุจ กาฬอ่อนศรี ไอดีโอคอนโด หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
317 58011110106 อินทัช เวสป้าคลับ แอนด์ คอมมูนิตี้ สเปซ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
318 57011110055 ทิพย์จริญญา ขันธ์วงศ์ วีรันดารีสอร์ทแอนด์สปา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
319 58011110084 สุรีย์พร เที่ยงมน เซ็นทรัลคอมมิวนิตี้มอลล์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
320 58011110060 แพรไหม ไชยรด ชีวาวิถี หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
321 58011110026 ฐณวัฒน์ วุฒิเสน แอนิเมชั่นคอมมูนิตี้ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
322 58011110001 จิรัญญา กาญจนวิลานนท์ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเค็มเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งมีชิวิตทางทะเล จังหวัดกระบี่ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
323 58011110016 จินต์จุฑา จันทราเลิศ ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ นครหริภุญไชย หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
324 55011111013 เกียรติศักดิ์ มาจันทร์ ศูนย์การเรียนรู้การดูแลผู้สูงอายุเพื่อเตรียมพร้อมสูสังคมสูงวัย หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
325 58011110098 ลภัสรดา ชวะนิตย์ เคหะ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
326 58011110027 ฐิติญา สาลีสี โรงละครสยามกลางกรุง หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
327 58011110049 ปิยะวัฒน์ โพธิขำ จักรวาลคู่ขนาน : พื้นที่แห่งความเท่าเทียม หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
328 57011110025 ภานุรุจ ไอดีโอคอนโด หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
329 58011110101 ศรันญา ศรีจันทร์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
330 58011110031 ตะวัน อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานนานาชาติบุรีรัมย์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
331 58011110091 ณฐวรรษ สรรพสาร พิพิธภัณฑ์เปิดประสบการณ์ สโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
332 57011110027 ภิญญดา รัตนะปัญญา ศาลากระบี่ รีสอร์ท แอนด์ สปา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
333 58011110019 ฉลองสิริ ตาลาคุณ พื้นที่เรียนรู้ปรับสมดุลจิตใจของคนเมือง หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
334 58011110033 ทักษพร ทับภูตา เจ้าชายน้อยแห่งดวงดาว หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
335 58011121014 อภิญญา อุ่นศรีเพ็ง พื่นที่เรียนรู้วิถีชีวิตเพื่อการอยู่ร่วมกับแผ่นดินไหว หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
336 58011110093 นวพรรษ บุญประสพ เพลย์เพลิน หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
337 58011110046 ปฏิภาณ ทองเปลว ศูนย์การเรียนรู้ และบริการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดกาญจนบุรี หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
338 58011121003 กัญญาวีร์ สืบสำราญ พื้นที่สานสรรค์ชุมชนไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
339 58011110080 สัมพันธ์ อินทรสมบัติ สนามกีฬาฟุตบอลนครราชสีมา สเตเดียม หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
340 58011110031 ตะวัน อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานนานาชาติบุรีรัมย์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
341 58011110102 ศศิวิมล รอดบัวทอง โรงเรียนแสงตะวัน หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
342 57011110046 ศิวกร แก้วก่า ไลฟ์ฮิลส์โฮเทลบายยูเอชจี หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
343 56011110078 อาทิศ ประโพธิ์สัง โรงเรียนการศึกษาคาตาบอดขอนแก่น หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
344 57011110046 ศิวกร แก้วก่า ไลฟ์ฮิลส์โฮเทลบายยูเอชจี หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
345 58011110061 ภควัต พิมพ์พรรค์ แคสเคด คลับ พรีเมี่ยมฟิตเนส แอนด์สปา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
346 58011110081 สิริรัตน์ ชินโคตร ศูนย์พักพิงสำหรับผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
347 58011110024 ชุติมณฑน์ แสงเพ็ง สิงห์ปาร์ค เชียงราย รีสอร์ท หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
348 57011110045 ธนวัฒน์ ยุบลเขตร์ พิพิธภัณฑ์ฑระนเรศกาัตรา ราชายุทธ์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
349 58011110098 ลภัสรดา ชวะนิตย์ อะฟอร์ดะเบิล เฮาสซิ่ง หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
350 58011110105 อัจฉรา อาษาพนม โรงภาพยนตร์ทางเลือกร่วมสมัย หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
351 58011121003 กัญญาวีร์ สืบสำราญ พื้นที่สานสรรค์ชุมชนไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
352 58011110081 สิริรัตน์ ชินโคตร ศูนย์พักพิงสำหรับผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
353 sf aofq0f 9quf- wo qif0uq9 ufp wrwetw45yrutiyoh หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
354 58011110049 ปิยะวัฒน์ โพธิขำ จักรวาลคู่ขนาน : พื้นที่แห่งความเท่าเทียม หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
355 58011121001 กษมา โยลัย เกษียณสำราญ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
356 55011120027 สุมิตรา คัทมาตย์ ศูนย์สร้างสรรค์การ์ตูนไทย หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
357 58011110021 ชนาภัทร ศรีลาศักดิ์ อาชาบำบัด หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
358 58011110013 กานต์ธิดา ชุบไธสง พิพิธภัณฑ์จิบลิ ประเทศไทย หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
359 57011110035 นางสาวศศิธร มาตสุต สปอร์ตคลับเพื่อสุขภาพคนเมือง หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
360 58011121003 กัญญาวีร์ สืบสำราญ พื้นที่สานสรรค์ชุมชนไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
361 58011121003 กัญญาวีร์ สืบสำราญ พื้นที่สานสรรค์ชุมชนไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
362 58011121012 ศศินา เสตถาชัยพร พื้นที่แสดงศักยภาพด้านดนตรี หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
363 57011110027 ภิญญดา รัตนะปัญญา ศาลากระบี่ รีสอร์ท แอนด์ สปา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
364 5901116002 ทนงศักดิ์ ศรสัมฤทธิ์ โครงการออกแบบสื่อมัลติมีเดียเพื่อสร้างแรงจูงใจสําหรับผู้เริ่มต้นออกกําลังกาย ในฟิตเนสเซ็นเตอร์ (Fitness Center) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
365 58011121010 วีระพงษ์ ค้มไพทูลย์ ศูนย์การค้าชุมชนอนิเมะ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
366 59011116015 ทัศริยา ฉลูทอง โครงการออกแบบอัตลักษณ์สื่อประชาสัมพันธ์เทศกาลดนตรีของคนพิการ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
367 59011116058 นิภาพร พรหมรักษา โครงการออกแบบสื่อให้ความรู้เรื่องการติดหวานในวัยรุ่น หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
368 58011112014 คมสันต์ คำมะลา โครงการออกแบบปรับปรุงพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟรางเบา เพื่อรองรับจุดเปลี่ยนการสัญจรและการเชื่อมต่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง prin word
369 58011112079 หฤษฎ์ เมินทุกข์ โครงการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีเจริญนครและพื้นที่ริมน้ำเพื่อส่งเสริม การเชื่อมต่อของกิจกรรม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง not word
370 58011112058 แพรวพรรณ ปาสานำ โครงการออกแบบพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่ริมน้ำ บริเวณท่าน้ำนนท์ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง prin word
371 59011116002 ทนงศักดิ์ ศรสัมฤทธิ์ โครงการออกแบบสื่อมัลติมีเดียเพื่อสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้เริ่มต้นออกกำลังกายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ (Fitness Center) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
372 58011110024 ชุติมณฑน์ แสงเพ็ง สิงห์ปาร์ค เชียงราย รีสอร์ท สถาปัตยกรรม not word
373 58011110024 ชุติมณฑน์ แสงเพ็ง สิงห์ปาร์ค เชียงราย รีสอร์ท หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
374 58011110090 จรุงจันทน์ เหี้ยมหาญ ดินแดนมหัศจรรย์ของทุเรียน หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
375 58011121009 ปรัชญา ภูมิโคกรักษ์ พิพิธภัณฑ์ “การให้” หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
376 570111110060 มนุเชษฐ์ ศิริสวัสดิ์ ศูนย์ดูแลแบบประคับประคอง (อาศรมศึกษิต) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
377 11 กกก dddddddddddddddddddddd หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
378 56010123003 ณภัทรชา การจัดการ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
379 59011116006 กิตติพงษ์ ไร่ขาม โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรี ประเภท resort wear ภายใต้แรงบันดาลใจจากวิถีชีวิตชาวประมง หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
380 6001116002 ปิ่นทิรา พันศรี โครงการออกแบบโมชันให้ความรู้เรื่องพฤติกรรมเสพข้าวร้าย (Doomscrolling) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
381 60011116014 ทิพยาภรณ์ คุ้มเสร็จ โครงการออกแบบชุดตัวอักษรเพื่อแสดงอัตลักษณ์ของจังหวัดนครราชสีมา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
382 60011116043 อัชรา บุตะมะ โครงการออกเเบบเเบรนด์ผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรม ตราสินค้าหลานตา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
383 60011116052 ภัชกุลทิตา สุทธิวงศ์ โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับตกแต่งตู้เลี้ยงปลาสวยงามจากเซรามิคภายใต้แรงบันดาลใจจากเมืองใต้บาดาล หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
384 ุึ60011116022 นันทวัฒน์ สาหินกอง โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายเพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพสำหรับผู้เข้าประกวดเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์ กรณีศึกษา มิสแกรนด์ตาก 2020 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
385 60011116046 กมลพร เภาพิชญกุล โครงการออกแบบหนังสือภาพประกอบ เรื่องการรักและเห็นคุณค่าในตัวเอง หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
386 60011116027 พรนภา ตาสว่าง โครงการออกแบบเครื่องประดับจากไม้มงคลสำหรับบุคคลที่เชื่อเรื่องการเสริมดวง หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
387 56010123003 ณภัทรชา การจัดการ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
388 56010123003 ณภัทรชา การจัดการ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
389 58011116001 ธนาภรณ์ ฝนทั่ง โครงการออกแบบสื่อประชาพันธ์บริษัท ไมโครมาร์ท รีเทล แอนด์ คอนซัลแตนท์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
390 60011116057 วรัญชลี สัตถากุล โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ขนมไทย กรณีศึกษาร้านบ้านขนมไทย จังหวัดนครราชสีมา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
391 60011116048 ชุติมณตน์ ณ สงขลา โครงการออกแบบภาพประกอบในรูปแบบบอร์ดเกม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 สำหรับเยาวชน หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
392 59011116036 สุนิสา อินทร์ศรีเมือง โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากผ้าไหมมัดหมี่ของบ้านกู่กาสิงห์ ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
393 60011116057 วรัญชลี สัตถากุล โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ขนมไทย กรณีศึกษาร้านบ้าานขนมไทย จังหวัดนครราชสีมา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
394 59011116036 สุนิสา อินทร์ศรีเมือง โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากผ้าไหมมัดหมี่ของบ้านกู่กาสิงห์ ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
395 60011116057 วรัญชลี สัตถากุล โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ขนมไทย กรณีศึกษาร้านบ้าานขนมไทย จังหวัดนครราชสีมา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
396 59011116036 สุนิ อินทร์ศรีเมือง โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากผ้าไหมมัดหมี่ของบ้านกู่กาสิงห์ ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
397 60011116039 สุชาดา นิลภาทย์ โครงการออกแบบชุดภาชนะอาหารสำหรับร้านเล้งSimple bar x Cafe หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
398 60011116035 เวณิกา ศรีบุรินทร์ โครงการออกแบบภาพประกอบบนสินค้าสำหรับ กลุ่มแฟนคลับวง TREASURE หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
399 60011116044 อัญชลี ประเสริฐสังข์ โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายประเภท STREET WEAR ด้วยแนวคิด UPCYCLE หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
400 60011116035 เวณิกา ศรีบุรินทร์ โครงการออกแบบภาพประกอบบนสินค้าสำหรับ กลุ่มแฟนคลับวง TREASURE หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
401 60011116054 รัตนวิทย์ เนื่องกัลยา โครงการออกเเบบแบรนด์สโมสรฟุตบอลยโสธร เอฟซี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
402 60011116011 จุฬาลักษณ์ พุทธรักษ์ โครงการออกแบบชุดภาชนะปลูกไม้โขดจากเซรามิคสำหรับกลุ่มคนรักไม้โขด หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
403 60011116036 ศิริพร คล้ายอุบล โครงการออกแบบสื่อมัลติมีเดียเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับต้นไม้ฟอกอากาศ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
404 60011116035 เวิณกา ศรีบุรินทร์ โครงการออกแบบภาพประกอบบนสินค้าสำหรับ กลุ่มเเฟนคลับวง TREASURE หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
405 60011116035 เวณิกา ศรีบุรินทร์ โครงการออกแบบภาพประกอบบนสินค้าสำหรับ กลุ่มเเฟนคลับวง TREASURE หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
406 60011116053 มณฑาทิพย์ โกณากัน โครงการออกแบบเครื่องเรือนอเนกประสงค์สำหรับกลุ่มคนที่มีภาวะ Fanclub Mania หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
407 60011116047 เจษฎา สุวรรณชัยลพ โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารญี่ปุ่นในรูปแบบเดลิเวอรี่ กรณีศึกษาร้าน Nen Japanese & Beer หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
408 60011116055 ลักษิกา ลาสอาด โครงการออกแบบเสื้อผ้าพลัสไซส์ ประเภท Ready to Wear สำหรับ Generation Y หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
409 60011116055 ลักษิกา ลาสอาด โครงการออกแบบเสื้อผ้าพลัสไซส์ ประเภท Ready to Wear สำหรับ Generation Y หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
410 60011116055 ลักษิกา ลาสอาด โครงการออกแบบเสื้อผ้าพลัสไซส์ ประเภท Ready to Wear สำหรับ Generation Y หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
411 60011116055 ลักษิกา ลาสอาด โครงการออกแบบเสื้อผ้าพลัสไซส์ ประเภท Ready to Wear สำหรับ Generation Y หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
412 60011116041 อรวรรณ ประสมศรี โครงการออกแบบภาพประกอบหนังสือเรื่องพลังของคนที่กล้าทำอะไรคนเดียว หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
413 60011116028 ฟารีดา พรหมโล โครงการอออกแบบเครื่องแต่งกายประเภท Casual Wear จากกระบวนการย้อมสีธรรมชาติ กรณีศึกษาข้าวเหนียวดำในเขตพื้นที่ภาคอีสาน หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
414 60011116018 ธารารัตน์ วิบูลย์เพ็ง โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายประเภท Business casual wear โดยนำเศษวัสดุที่เหลือจากการทอผ้าไหมมาสร้างมูลค่าเพิ่ม หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
415 60011116046 กมลพร เภาพิชญกุล โครงการออกแบบหนังสือภาพประกอบเรื่องการรักและเห็นคุณค่าในตัวเอง หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
416 60011116046 กมลพร เภาพิชญกุล โครงการออกแบบหนังสือภาพประกอบเรื่องการรักและเห็นคุณค่าในตัวเอง หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
417 60011116010 จิราวรรณ เชยทอง โครงการออกแบบแบรนด์เครื่องสำอางสำหรับบุคคลที่เริ่มสนใจแต่งหน้า หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
418 60011116023 นาเดีย บัวสิทธิ์ โครงการออกแบบแบรนด์เครื่องแต่งกายสตรีทแวร์ที่สะท้อนสังคม หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
419 60011116037 สมชาย ฤทธินอก โครงการออกแบบสื่อให้ความรู้เรื่องเทพฮินดู หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
420 60011116050 นภัสสร ปลื้มใจ โครงการออกแบบสื่อโมชั่นกราฟิก เรื่อง Color Land ดินแดนสีสัน หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
421 ุ60011116053 มณฑาทิพย์ โกณากัน โครงการออกแบบเครื่องเรือนอเนกประสงค์สำหรับกลุ่มคนที่มีภาวะ Fanclub Mania หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
422 60011116008 คณาพงษ์ วรชินา โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายสำหรับนักกีฬาลีลาศเพื่อใช้ในการแข่งขัน กรณีศึกษา กีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่45 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
423 60011116028 ฟารีดา พรหมโล โครงการอออกแบบเครื่องแต่งกายประเภท Casual Wear จากกระบวนการย้อมสีธรรมชาติ กรณีศึกษาข้าวเหนียวดำในเขตพื้นที่ภาคอีสาน หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
424 60011116018 ธารารัตน์ วิบูลย์เพ็ง โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายประเภท Business casual wear โดยนำเศษวัสดุที่เหลือจากการทอผ้าไหมมาสร้างมูลค่าเพิ่ม หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
425 60011116008 คณาพงษ์ วรชินา โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายสำหรับนึกกีฬาลีลาศ เพื่อใช้ในการแข่งขัน กรณีศึกษากีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 45 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
426 60011116008 คณาพงษ์ วรชินา โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายสำหรับนึกกีฬาลีลาศ เพื่อใช้ในการแข่งขัน กรณีศึกษากีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 45 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
427 60011116023 นาเดีย บัวสิทธิ์ โครงการออกแบบแบรนด์เครื่องแต่งกายสตรีทแวร์ที่สะท้อนสังคม หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
428 60011116057 วรัญชลี สัตถากุล โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ขนมไทย กรณีศึกษาร้านบ้านขนมไทย จังหวัดนครราชสีมา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
429 61011110027 ทวีรัฐ บุญเลิศ พิพิธภัณฑ์ดาราศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
430 61011110047 สุชาดา พาที โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
431 61011110047 สุชาดา พาที โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
432 61011110047 สุชาดา พาที โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
433 ุ61011110039 ภาราดร ธรรมประเสริฐ ศูนย์ฟื้นฟูศักยภาพผู้ป่วยยาเสพติด หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
434 58011113076 สุระมณ โครงการเสนอแนะการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมแห่งชาติ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน not word
435 62011113008 เจติกา ชลารินทร์ โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน โรงแรม รีสอร์ท หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
436 62011113008 เจติกา ชลารินทร์ โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน โฮเทล แอตแลนติกา นครพนม หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
437 62011113008 นางสาวเจติกา ชลารินทร์ โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน โฮเทล แอตแลนติกา นครพนม หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
438 62011116055 พิตราพร เพชรชารี โครงการออกแบบหนังสือภาพประกอบ เรื่อง บุคลิกภาพ 16 แบบ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
439 62011116055 พิตราพร เพชรชารี โครงการออกแบบหนังสือภาพประกอบ เรื่อง บุคลิกภาพ 16 แบบ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
440 62011116027 นัสชา ทุมสุด โครงการออกแบบ Pottery Art ภายใต้แบรนด์ MAGIC POTTERY หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
441 62011116045 ดิฐพงศ์ ยิ่งยง โครงการออกแบบ ART TOYS ภายใต้แนวคิด EMOTION เพื่อสื่อถึงอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
442 0 0 0 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
443 62011116003 จุฑารัตน์ บุญยะศรี โครงการออกแบบอัตลักษณ์ร้านเบเกอรี่ Heaven.caneat หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
444 62011116033 ปาริชาต ชัยชิต โครงการออกแบบคาแร็กเตอร์อาร์ททอยจากแนวคิด Death Awareness หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
445 62011116050 สุทัศน์ ไชยคำ โครงการออกแบบ POTTERY ART สำหรับชุดแก้วกาแฟ ที่ได้แนวคิดจาก วะบิ ซะบิ ภายใต้แบรนด์ CRAFT CUP หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
446 62011116055 พิตราพร เพชรชารี โครงการออกแบบหนังสือภาพประกอบ เรื่อง บุคลิกภาพ 16 แบบ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
447 62011116005 ชญากาณฑ์ เทพบา โครงการออกแบบเครื่องประดับร่วมสมัยภายใต้แรงบันดาลใจจากเครื่องแต่งกายของชนเผ่าอาข่า หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
448 62011116049 มณฑล พัวโสพิศ โครงการออกแบบสื่อโมชันกราฟิกประกอบเพลง ยิ่งไม่รู้ยิ่งต้องทำ ของศิลปิน ป๊อบ ปองกูล เพื่อให้ความสำคัญและตระหนักในเรื่องของเวลา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
449 62011116005 ชญากาณฑ์ เทพบาล โครงการออกแบบเครื่องประดับร่วมสมัยภายใต้แรงบันดาลใจจากเครื่องแต่งกายของชนเผ่าอาข่า หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
450 60011112068 เนติพงษ์ สมานพันธ์ โครงการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พิธีกรรมเหยา พื้นที่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
451 60011112068 เนติพงษ์ สมานพันธ์ โครงการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พิธีกรรมเหยา พื้นที่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
452 60011112068 เนติพงษ์ สมานพันธ์ โครงการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พิธีกรรมเหยา พื้นที่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
453 62011116016 ศุภานัน ป้องนาน โครงการออกแบบภาพประกอบอัลบั้มบ็อกซ์เซ็ต สำหรับวง LUSS หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
454 62011116001 ชินวัตร วงศ์สุนา โครงการออกแบบคาแรคเตอร์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ สำหรับช่องCerberus th หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
455 62011116003 จุฑารัตน์ บุญยะศรี โครางการออกแบบอัตลักษณ์ร้านเบเกอรี่ Heaven.caneat หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
456 62011116041 พัชรินทร์ เสนานิคม โครงการออกแบบชุดภาชนะเซรามิกใส่อาหารสำหรับร้านบ้านโบราณดี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
457 62011116014 ภัทรภา ธีรโชติติยนนท์ โครงการออกแบบชุดภาชนะเซรามิคสำหรับเบเกอรี่กรณีศึกษาร้านแจ้งสนิทคาเฟ่ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
458 62011116006 ชญานิศ ผิวดำ โครงการออกแบบของที่ระลึกรูปแบบกาชาปองในประเพณีรำบูชาพระธาตุพนม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
459 62011116049 มณฑล พัวโสพิศ โครงการออกแบบสื่อโมชันกราฟิกประกอบเพลง ยิ่งไม่รู้ยิ่งต้องทำ ของศิลปิน ป๊อบ ปองกูล เพื่อให้ความสำคัญและตระหนักในเรื่องของเวลา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
460 62011116039 สุวรากานต์ กรอกล่อม โครงการออกแบบคาแรกเตอร์เพื่อรณรงค์เรื่อง "ความสวยในแบบของตนเอง" หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
461 62011116014 ภัทรภา ธีรโชติติยนนท์ โครงการออกแบบชุดภาชนะเซรามิคสำหรับเบเกอรี่กรณีศึกษาร้านแจ้งสนิทคาเฟ่ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
462 62011116014 ภัทรภา ธีรโชติติยนนท์ โครงการออกแบบชุดภาชนะเซรามิกสำหรับเบเกอรี่กรณีศึกษาร้านแจ้งสนิทคาเฟ่ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
463 62011116049 มณฑล พัวโสพิศ โครงการออกแบบสื่อโมชันกราฟิกประกอบเพลง ยิ่งไม่รู้ยิ่งต้องทำ ของศิลปิน ป๊อบ ปองกูล เพื่อให้ความสำคัญและตระหนักในเรื่องของเวลา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
464 62011116015 วรวุธ ภูจ่าพล โครงการการออกแบบเครื่องแต่งกายประเภท Casual wear จากวัตถุดิบเหลือใช้ทางการเกษตร หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาถศิลป์ prin word
465 62011116022 ฐิตินันท์ ศรีอัครวิเนต โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายประเภท Resort wear ภายใต้แรงบันดาลใจหมู่บ้านแห่งดอกไม้ บ้านห้วยสำราญ ตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
466 62011116044 อัชฌาพร โครสุวรรณ โครงการออกแบบแอปพลิเคชันเพื่อให้ข้อมูลและคัดกรองเกี่ยวกับปัญหาภาวะโรคซึมเศร้า กรณีศึกษา คลินิกสุขภาพจิต โรงพยาบาลสุทธาเวช หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
467 62011116007 ชมพูนุท แสวงผล โครงการออกแบบหนังสือภาพประกอบและเกมส์การ์ด เรื่องการทำให้ตัวเองมีความสุขด้วย 24 วิธี เพื่อเสริมสร้างความสุขให้ตัวเอง หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
468 62011116030 ปภัสรา กุซัว โครงการออกแบบภาพประกอบไพ่ทาโร่ต์ภายใต้แรงบันดาลใจแมวไทย หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
469 62011116047 กัณฑิมา ศุภษร โครงการออกแบบนิทรรศการ เรื่อง Post-Series Depression (สภาวะอาการอ้างว้างหลังดูซีรี่ส์จบ) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
470 62011116047 กัณฑิมา ศุภษร โครงการออกแบบนิทรรศการ เรื่อง Post-Series Depression (สภาวะอาการอ้างว้างหลังดูซีรี่ส์จบ) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
471 62011116005 ชญากาณฑ์ เทพบาล โครงการออกแบบ เครื่องประดับร่วมสมัยภายใต้แรงบันดาลใจจากเครื่องแต่งกายของชนเผ่าอาข่า หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
472 62011116005 ชญากาณฑ์ เทพบาล โครงการออกแบบ เครื่องประดับร่วมสมัยภายใต้แรงบันดาลใจจากเครื่องแต่งกายของชนเผ่าอาข่า หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
473 62011116005 ชญากาณฑ์ เทพบาล โครงการออกแบบ เครื่องประดับร่วมสมัยภายใต้แรงบันดาลใจจากเครื่องแต่งกายของชนเผ่าอาข่า หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
474 62011116005 ชญากาณฑ์ เทพบาล โครงการออกแบบ เครื่องประดับร่วมสมัยภายใต้แรงบันดาลใจจากเครื่องแต่งกายของชนเผ่าอาข่า หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
475 62011116055 พิตราพร เพชรชารี โครงการออกแบบหนังสือภาพประกอบ เรื่อง บุคลิกภาพ 16 แบบ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
476 60011110079 ศิริธิดา เอื้อวงศ์ โครงการออกแบบลายสักสำหรับร้าน mangothirty.lab หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
477 jhasdjkfhjsd sdafsad asdf หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
478 62011116040 พรพิสุทธิ์ กุดเป่ง โครงการออกแบบสื่อแอนิเมชั่น เรื่อง อภินิหารหยาดฝน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดยโสธร สำหรับวัยรุ่นที่สนใจตำนานอีสาน หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
479 62011116029 ปณิตา โขพิมพ์ โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายแนว Y2K โดยใช้ผ้าจากท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
480 62011116043 วิมลวรรณ พรมลิ โครงการออกแบบสื่อในสภาพแวดล้อมเพื่อรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(วิทยาเขตขามเรียง) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
481 62011116012 ปนัดดา บุญประชม โครงการออกแบบชุดผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน ด้วยแนวคิด Emotional Design ภายใต้แรงบันดาลใจจากสัตว์เลี้ยง หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
482 62011116020 กันทิชา มณีพินิจ โครงการออกแบบสื่อโมชันกราฟิกเพื่อให้ความรู้เชิงประวัติศาสตร์ เรื่อง “ตำนานเมืองละโว้ แผ่นดินทองของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
483 62011116010 ณิชาพัชร์ ตันอนุกูล โครงการออกแบบบอร์ดเกมเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย เพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องเพศ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
484 62011116010 ณิชาพัชร์ ตันอนุกูล โครงการออกแบบบอร์ดเกมเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย เพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องเพศ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
485 62011116010 ณิชาพัชร์ ตันอนุกูล โครงการออกแบบบอร์ดเกมเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย เพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องเพศ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
486 62011116019 อินทิรา สาวงค์ โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับจัดเก็บและแสดงโมเดลจำลองประเภทเนนโดรอยด์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
487 62011116031 ปภัสสร โปซิว โครงการออกแบบชุดภาชนะสำหรับสัตว์เลี้ยงประเภทกระต่ายในสไตล์นอร์ดิก หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
488 62011116031 ปภัสสร โปซิว โครงการออกแบบชุดภาชนะสำหรับสัตว์เลี้ยงประเภทกระต่ายในสไตล์นอร์ดิก หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
489 62011116013 พุฒิพงศ์ แสนศรี โครงการ ออกแบบเครื่องแต่งกายประเภท street wear จากเทคนิคผสมผสานการตกแต่งผิวผ้า ภายใต้แนวคิด Circular Economy หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
490 62011116006 ชญานิศ ผิวดำ โครงการออกแบบของที่ระลึกรูปแบบกาชาปองในประเพณีรำบูชาพระธาตุพนม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
491 62011116015 วรวุธ ภูจ่าพล โครงการการออกแบบเครื่องแต่งกายประเภท Casual wear จากวัตถุดิบเหลือใช้ทางการเกษตร หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
492 62011116033 ปาริชาต ชัยชิต โครงการออกแบบคาแรคเตอร์อาร์ททอยจากแนวคิด Death Awareness หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
493 62011116033 ปาริชาต ชัยชิต โครงการออกแบบคาแรคเตอร์อาร์ททอย จากแนวคิดDeath awareness หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
494 62011116013 พุฒิพงศ์ แสนศรี โครงการออกแบบเครื่องเเต่งกายระเภท street wear จากเทคนิคผสมผสานการตกแต่งผิดผ้า ภายใต้แนวคิด circular economy หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
495 62011116035 รัตติยา อาจศรี โครงการออกเเบบสื่อประชาสัมพันธ์ร้าน The Hideout cafe จังหวัดร้อยเอ็ด หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
496 62011116035 รัตติยา อาจศรี โคงการออกเเบบสื่อประชาสัมพันธ์ร้าน The Hideout cafe จังหวัดร้อยเอ็ด หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
497 62011116035 รัตติยา อาจศรี โครงการออกเเบบสื่อประชาสัมพันธ์ร้าน The Hideout cafe จังหวัดร้อยเอ็ด หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
498 62011116021 ชัยพร อันศิริ โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากวัสดุธรรมชาติเหลือทิ้งด้วยเทคนิคพลาสติกชีวภาพ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
499 62011113008 นางสาวเจติกา ชลารินทร์ โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน โฮเทล แอตแลนติกา นครพนม หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน not word
500 62011116004 ฉัตรสุดา แสงอ่อนตา โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์สำหรับคน ที่ใช้ร่วมกับสัตว์เลี้ยงประเภทแมว หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
501 62011116004 ฉัตรสุดา แสงอ่อนตา โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์สำหรับคนที่ใช้ร่วมกับสัตว์เลี้ยงประเภทแมว หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
502 62011113008 นางสาวเจติกา ชลารินทร์ โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน โฮเทล แอตแลนติกา นครพนม หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน not word
503 62011116035 รัตติยา อาจศรี โครงการออกเเบบสื่อประชาสัมพันธ์ร้าน The Hideout cafe จังหวัดร้อยเอ็ด หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
504 62011113018 รพิรัตน์ ยงกำลัง โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายในเรือสำราญ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน not word
505 62011113018 รพิรัตน์ ยงกำลัง โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน เรือสําราญ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน not word
506 62011113018 รพิรัตน์ ยงกำลัง โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายในเรือสำราญ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน prin word
507 62011116035 รัตติยา อาจศรี โครงการออกเเบบสื่อประชาสัมพันธ์ร้าน The Hideout cafe จังหวัดร้อยเอ็ด หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
508 62011116035 รัตติยา อาจศรี โครงการออกเเบบสื่อประชาสัมพันธ์ร้าน The Hideout cafe จังหวัดร้อยเอ็ด หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ prin word
509 62011116035 รัตติยา อาจศรี โครงการออกเเบบสื่อประชาสัมพันธ์ร้าน The Hideout cafe จังหวัดร้อยเอ็ด หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
510 62011116035 รัตติยา อาจศรี โครงการออกเเบบสื่อประชาสัมพันธ์ร้าน The Hideout cafe จังหวัดร้อยเอ็ด หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ not word
511 62011113064 บุณยดา จงกลม โครงการเสนอแนะสถาปัตยกรรมภายในพิพิธภัณฑ์โลกและดาราศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน not word
512 62011110032 พงศกร เย้ยไธสง โรงละครคาบาเรต์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
513 62011110032 พงศกร เย้ยไธสง โรงละครคาบาเรต์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
514 62011110040 เมธิศารัชต์ ชัยธนาหิรัญชูโชค รีสอร์ทระยอง หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word
515 63011110069 ธนดล เสียงดัง - หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม prin word
516 62011118019 ธีรนัย ตาติจันทร์ โครงการศูนย์การเรียนรู้และรักษาพันธุ์นาก บริเวณลุ่มน้ำอิง หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม not word
517 62011110062 วราเทพ อยู่สบาย สถาปัตยกรรมความกลัว หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม not word